med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Ju41 av Inga Berggren och Per Stenmarck (m)

av Inga Berggren och Per Stenmarck (m)
Regeringen har genom olika förslag väsentligt ökat
möjligheterna att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.
Genom inrättandet av ett centralt ekobrottskommando
under ledning av överåklagaren vid
Statsåklagarmyndigheten för speciella mål har en kraftfull
samordning av olika myndigheters resurser skett.
Regeringen har vidare uppdragit åt Riksåklagaren att
utreda om de åklagare inom länen som huvudsakligen
arbetar med ekonomisk brottslighet kan lokaliseras till de
orter där polisens resurser för ekobrottsbekämpning finns.
Syftet med uppdraget är att kunna möjliggöra en regional
eller lokal samverkan som motsvarar det fördjupade
centrala samarbetet.
Inom Stockholms-, Göteborgs- och Skåneregionerna
finns enligt vår uppfattning redan nu goda förutsättningar
för ett sådant samarbete. Vi anser därför att en fördjupad
samordning och samlokalisering på likartat sätt som det
centrala ekobrottskommandot bör och kan genomföras
omedelbart.
Inom andra delar av landet bör beslut härom avvaktas
tills Riksåklagaren redovisat sitt utredningsuppdrag om
lokalisering av åklagarna inom länen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att regionala
ekobrottskommandon inrättas i Stockholms-, Göteborgs-
och Skåneregionerna.

Stockholm den 10 maj 1994

Inga Berggren (m)

Per Stenmarck (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (2)