med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

Motion 1993/94:Sf50 av Arne Jansson (nyd)

av Arne Jansson (nyd)
Ny demokrati har i motioner presenterat förslag om
förändringar i studiestödssystemet. Bl a har föreslagits ett
samordnat vuxenstudiestöd. Av propositionen framgår att
studiestödssystemet kommer att utredas. Ett nytt system
måste vara stabilt och inge förtroende. Det finns därför
ingen anledning att nu binda sig för förändringar som kan
bli föremål för omprövning. Propositionen måste alltså
avslås.

Hemställan

Med hänvisning till den anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1993/94:156.

Stockholm den 2 maj 1994

Arne Jansson (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-02 Bordläggning: 1994-05-03 Hänvisning: 1994-05-04
Yrkanden (2)