med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

Motion 1993/94:Jo32 av Jan Jennehag och Björn Samuelson (v)

av Jan Jennehag och Björn Samuelson (v)
I proposition 1993/94:158 avvisar regeringen, utan att
redovisa skälen, förslag om en allmän fiskevårdsavgift.
''Regeringen är för närvarande inte beredd att ändra sin
inställning i frågan.'' Det är inte vi heller. Vänsterpartiet har
tidigare motionerat i denna sak. I allt väsentligt ansluter vi
oss till de argument som Sveriges sportfiske- och
fiskevårdsförbund med berömvärd envishet framfört
genom åren.
Jordbruksutskottet avstyrkte förra året motioner om en
allmän fiskevårdsavgift med hänvisning till pågående
utredning, vilket också blev riksdagens beslut. Sedermera
föreslog utredningen just en sådan avgift. Regeringen
framhärdar i sitt motstånd, men gitter inte att argumentera
i saken. Envishet? Förvisso, men knappast berömvärd, vi
frestas nog att kalla det för halsstarrighet.
För närvarande bereds frågan om en särskild
fiskevårdsavgift för Vänern inom regeringskansliet.
Fiskeriverket har utrett frågan och föreslår en avgift. Vi får
hoppas att regeringen här överger sin principfasthet. Tyvärr
kan regeringens beredning och proposition, vilken knappast
hinner behandlas under innevarande riksmöte, komma för
sent.
Ett riksdagsbeslut måste komma snabbt för att bli
meningsfullt. Gullspångslaxen är akut utrotningshotad.
Denna, sedan 8 000 år i Vänern instängda atlantiska
laxstam, är unik. Stiftelsen Laxfond Vänerns möjligheter
att finansiera stora utsättningar av smolt minskar drastiskt.
I avvaktan på ett förslag från regeringen för en långsiktig
lösning, bör Laxfond Vänern tillföras statsmedel för fortsatt
utsättning av smolt omedelbart.

Hemställan:

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en
allmän fiskevårdsavgift,
2. att riksdagen anvisar ett finansieringsstöd för Laxfond
Vänern i avvaktan på en långsiktig lösning för fondens
ekonomiska uthållighet.

Stockholm den 17 mars 1994

Jan Jennehag (v)

Björn Samuelson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22
Yrkanden (4)