med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

Motion 1993/94:Jo38 av Claus Zaar och Simon Liliedahl (nyd)

av Claus Zaar och Simon Liliedahl (nyd)
Svenskt fiske har genom flera fiskestopp utsatts för extra
ekonomiska påfrestningar. Svenska yrkesfiskare har under
långa perioder saknat sina traditionella inkomstmöjligheter
samtidigt som utländska fiskare har kunnat fortsätta att
landa sina fångster till svensk fiskberedningsindustri.
En möjlighet att långsiktigt planera sin verksamhet har
spolierats för många yrkesfiskare. Dessutom har
finansieringen av fartyg och utrustning baserats på
kontinuerlig fisktillgång. Släkt och vänner är inblandade i
ett nätverk av borgensåtaganden för många fiskefartyg. En
ekonomisk kris i ett företag sprider sig som ringar på vattnet
och drabbar ett flertal personer som inte är direkt berörda
av yrkesfisket.
Vid en begränsning av fiskeansträngningen bör
individuella kvoter för varje fiskefartyg prövas. Vi anser att
90-dagars fiskekvoter kan utgöra en grund för
fångstbegränsning som kan ge kontinuerlig tillförsel av
färsk fisk. En begränsning skall omfatta alla nationer inom
det berörda fiskeområdet. Det är angeläget att en
fiskefartygskvot prövas eftersom den svenska fiskeflottan
har en betydande överkapacitet i förhållande till de
fiskevatten som Sverige har. Vi kan dessutom uppnå en
jämnare fördelning mellan yrkesfiskare med olika kapacitet
på fartygen.
I detta sammanhag bör bulkfiskets risker för
fisketillgången också uppmärksammas. Yrkesfisket skall
ges förutsättningar för att kunna konkurrera på lika villkor
med andra närliggande länders yrkesfiskare.
Kust- och insjöfisket utgör en viktig inkomstkälla för
många familjer. Dess utövare förädlar och marknadsför ofta
sina fångster och utgör i många fall föredömen för en
produktveckling.
När fisktillgången är mycket begränsad bör
yrkesfiskarnas möjlighet till egen förädling och distribution
ges uppmärksamhet och ingå i stödåtgärder vid
fiskebegränsning.
Sjukdomsförekomst på fångad fisk måste följas upp i
större omfattning. Vi föreslår att fiskare av alla slag skall
uppmärksammas på detta genom ökad information. Redan
på ett tidigt stadium skall orsakssamband mellan sjukdom
och miljö utprovas.
Den naturligt reproducerande laxen måste ges
förutsättningar för att kunna överleva. Havsfisket av lax i
Östersjön måste begränsas genom en överenskommelse
mellan berörda nationer.
Landningskontrollen måste omfatta samtliga berörda
nationer som fiskar inom ett avgränsat område. En
gemensam övervakningskontroll är en viktig del liksom att
landningskontrollen utförs av personal som har utbildning
för att undvika feltolkning av avtalen.
Det finns en varierande uppfattning av vad
kvalitetsbegreppet ''färsk fisk'' innebär. När fångsten ligger
kyld på större fiskefartyg från måndag till landningen på
torsdag och når konsumenten veckan efter är det av stor
vikt att definiera vilka kriterier som färsk fisk skall uppfylla
när den når konsumenten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om individuella kvoter för
fiskefartyg,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om stödåtgärder vid
fiskebegränsning,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ökad information beträffande
sjukdomsförekomst,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att det måste skapas
förutsättningar för den naturligt reproducerande laxens
överlevnad i Östersjön,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om landningskontroll,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om klargörande av begreppet ''färsk
fisk''.

Stockholm den 17 mars 1994

Claus Zaar (nyd)

Simon Liliedahl (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22
Yrkanden (12)