med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället - åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen

Motion 1993/94:Jo44 av Max Montalvo (nyd)

av Max Montalvo (nyd)
Blyad bensin
Ny demokrati motsätter sig regeringens förslag om att
försäljningen av blyad bensin helt skall upphöra.
Regeringen skriver att utvecklingen de senaste åren har
varit mycket positiv och försäljningen av blyad bensin har
minskat högst påtagligt. Trots denna positiva trend avser nu
regeringen införa totalförbud för försäljning av blyad
bensin. Ny demokrati kan inte se det på annat sätt än att
miljöfanatikerna har vunnit över det sunda förnuftet. Det
är den här typen av miljöåtgärder som prioriteras av
regeringen eftersom de inte för med sig några kostnader för
staten, men orsakar inskränkningar i friheten för den
enskilde. Tar man bort den blyade bensinen helt kommer
de flesta veteranfordon att bli stående i garagen och en hel
del motorredskap kommer också att bli oanvändbara.
Regeringen skriver att myndigheterna har klarlagt
möjligheten att använda alternativa tillsatser i samarbete
med berörda branscher. Man kan fråga sig vilka branscher,
för från veteranfordonsidan hade man då säkert talat om
problemet. Det finns idag ingen tekniker som kan säga att
andra tillsatser fungerar i t ex en äldre luftkyld motor med
lättmetalltopplock. Med alternativa tillsatser i bensinen,
visar sig skadorna inte på en gång, men symptom som högre
temperatur och ljudmässiga förändringar får åtminstone
motorkunniga att höja ett varningens finger över vad
följderna vid fortsatt drift innebär.
Ny demokrati anser att den positiva trend som vi idag
har vad gäller användningen av blyad bensin bör stimuleras
med mer information om vilka fordon och motorredskap
som kan köras på oblyad bensin. Ny demokrati anser vidare
att det distributionsnät som idag finns inte bör reduceras
mer än att det finns en tapp på varje större ort.
Skulle nu miljöivrarnas idealism vinna över förståndet är
det synnerligen viktigt att det skapas klara undantag för
fordon, arbetsredskap och dyl med äldre motorer som är
omöjliga att ställa om till oblyad bensin.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår den del av proposition 1993/94:163
som handlar om total övergång till oblyad bensin,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att det måste skapas klara
undantag för fordon, arbetsredskap o.d. med äldre motorer
beträffande oblyad bensin.

Stockholm den 17 mars 1994

Max Montalvo (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22
Yrkanden (4)