med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

Motion 1993/94:Ub54 av Björn Samuelson och Jan Jennehag (v)

av Björn Samuelson och Jan Jennehag (v)
Nationellt riskcentrum i Karlstad
I propositionen talas om nödvändigheten av samverkan
mellan militär och civil forskning. Vänsterpartiet har under
en rad av år föreslagit överföringar av medel från den
militära sidan till den civila. Vi har också menat att viss
överlappningsforskning förekommit och pekat på det
resusslöseri detta innebär.
En ökad civilisering av den militära forskningen leder till
att den på ett kraftfullare sätt kan användas till mer
långsiktiga mål för fred och nedrustning. I dessa
sammanhang är riskhantering av olika slag en mycket viktig
faktor. Utan att närmare gå in på dess olika innebörder
menar vi att det är angeläget att säkerställa och utveckla den
svenska kompetensen inom dessa områden.
Det nationella Riskcentrum som nu finns uppbyggt i
Karlstad bör därför tillerkännas medel för sitt fortsatta
arbete. Enligt uppgifter vi inhämtat torde medelsbehovet
för de närmaste två åren uppgå till den blygsamma siffran
av ca 24 miljoner kronor. Riksdagen bör enligt vår mening
ge regeringen i uppdrag att på lämpligt sätt garantera en
finansiering av nämnda verksamhet. En överföring av
anslag från FOA är en möjlighet. I annat fall utesluter vi
heller inte att del av de eventuellt utskiftade
löntagarfonderna kan användas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om finansiering av Riskcentrum i
Karlstad.

Stockholm den 14 april 1994

Björn Samuelson (v)

Jan Jennehag (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)