med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

Motion 1993/94:Ub57 av Gullan Lindblad m.fl. (m, c)

av Gullan Lindblad m.fl. (m, c)
Högskolan i Karlstad bör ha en nationell funktion
Högskolan i Karlstad är av utomordentligt stor betydelse
för Värmlands framtid, vilket vi framhållit i ett flertal
motioner. Den är emellertid inte bara en regional högskola
utan en nationell högskola.
Innebörden i föreliggande proposition är att de längre
utbildningarna skall koncentreras till universitet och
fackhögskolor, medan de andra högskolorna får större
uppgifter inom grundutbildning totalt sett. Detta är i och för
sig positivt och angeläget, men det kommer dock att ske i
form av kortare utbildningar och i ett mer regionalt och
lokalt sammanhang. De framlagda förslagen innebär en
strukturförändring, som enligt vår uppfattning kan få
negativa följder.
Högskolan i Karlstad har fått allt större betydelse både
nationellt och regionalt. Högskolan har ca 7 000 studenter
och har en organisation för forskning och forskarutbildning
som är under konstruktiv uppbyggnad. Högskolan har
riksrekrytering och de studerande har en geografisk
spridning motsvarande universitetens.
Det är som kvalificerad och likvärdig medlem i det
nationella högskolesystemet som Högskolan i Karlstad har
kunnat medverka i arbetet med att vidareutveckla den
regionala näringslivsstrukturen. Vi är allvarligt oroade över
följderna om högskolan inte får långa akademiska
utbildningar med reguljär forskningsanknytning och
anknytning till den internationella kunskapsutvecklingen.
Vi anser att grundsynen bör vara att alla högskolor har
en nationell funktion med möjlighet att utveckla såväl korta
som långa utbildningar. Härigenom skapas också en god
grund för kvalitet.
Forskningsresurser
En annan fråga som vi vill lyfta fram är den stiftelse för
forskning vid mindre och medelstora högskolor som
föreslås (avsnitt 6.1.1). Det är positivt att medel avsätts för
forskning vid dessa högskolor. De riktlinjer som
propositionen anger innebär att medel ges för långsiktig
forskningssamverkan med företag. Villkoret för att medel
skall tilldelas ur stiftelsen är att näringslivet svarar för
hälften av kostnaderna. Forskningen skall avse ett
begränsat forskningsområde, en nisch. Stiftelsens ändamål
riskerar därigenom att få en snäv inriktning. I stora delar av
landet är det inte möjligt att få näringslivet att göra så stora
och långsiktiga ekonomiska insatser. Därtill krävs ett
mycket resursstarkt näringsliv.
En annan viktig väg för högskolorna att utveckla
profilerad forskning och forskarutbildning är att arbeta i
nätverk, där universitet och fackhögskolor spelar en
väsentlig roll och där näringslivets medverkan anpassas till
behov och möjligheter. Vid Högskolan i Karlstad har i
samverkan med det regionala näringslivet utvecklats såväl
utbildningar som forskning och forskarutbildning inom för
näringslivet relevanta profilområden. Även forskning som
vuxit fram på detta sätt måste enligt vår uppfattning kunna
stödjas av stiftelsen.
Vi anser att reglerna för stiftelsen för forskning vid
mindre och medelstora högskolor måste ges en mer generell
utformning. Högskolor med olika struktur och i olika delar
av landet måste kunna få ekonomiskt stöd för olika
strategier som ger avsedda effekter på utbildning, forskning
och näringsliv.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av långa utbildningar vid
Högskolan i Karlstad,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en mer generell utformning av
reglerna för stiftelsen för forskning vid mindre och
medelstora högskolor.

Stockholm den 18 april 1994

Gullan Lindblad (m)

Göthe Knutson (m)

Kjell Ericsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (4)