med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

Motion 1993/94:Ub61 av Siw Persson (fp)

av Siw Persson (fp)
Stiftelse för industriell miljöekonomi
I propositionen finns ett förslag om en stiftelse som stöd
för ett internationellt miljöuniversitet i Lund. För
närvarande är detta en avdelning för industriell
miljöekonomi inom Lunds universitet. Enligt förslaget ska
denna avdelning med stiftelsens pengar garanteras en stabil
grund för verksamhet i Lund, Sverige och Nizza, Frankrike.
Vid avdelningen finns en professur som delvis finansieras av
Statens naturvårdsverk. Den utvärdering som skett på
uppdrag av samma verk och som genomförts av
internationell expertis har gett avdelningen goda omdömen
vad avser forskning, undervisning och kunskapsspridning.
Men samtidigt pågår en rad olika forsknings- och
utbildningsprojekt för en bättre miljö vid universitetet i
Lund men också vid övriga högskolor i Sverige. Det finns
också nationella och internationella forskargrupper som har
idéer inom området.
Det är ologiskt gentemot andra tidigare beslut om strikta
vetenskapliga bedömningar att välja ut en avdelning och
garantera dess fortlevande via en stiftelse. Självklart måste
olika projekt med inriktning mot industriell miljöekonomi
få konkurrera om stiftelsens pengar utifrån en vetenskaplig
bedömning och i konkurrens med andra vetenskapliga
projekt.
Det finns förvisso olika sätt att ge stöd till
miljöforskningen. Riksdagen gav t.ex. med anledning av
avvecklingen av löntagarfonderna medel i tidigare
forskningsbeslut till en stiftelse för miljöstrategisk
forskning -- Mistra. Det uppdraget innebar att utveckla
miljöforskningen och inom den forskarutbildningen i landet
som en strategisk resurs.
Jag anser att den nu aktuella stiftelsen bör förvaltas och
medlen disponeras av Lunds universitet. Syftet ska vara att
medlen ska ge stöd till forskarmiljöer i Lund men också till
andra forskarmiljöer med inriktning mot industriell
miljöekonomi. Det bör även klarläggas om stiftelsen
disponerar avkastningen eller även kan arbeta med
avveckling av kapitalet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att den aktuella miljöstiftelsen
bör ingå i Lunds universitet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om syftet med stiftelsen.

Stockholm den 18 april 1994

Siw Persson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (4)