med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

Motion 1993/94:Ub63 av Bertil Persson och Sonja Rembo (m)

av Bertil Persson och Sonja Rembo (m)
En snabb utveckling av kvalificerad forskning är ett
villkor för en snabb tillväxt i vårt land. Alltför länge har vårt
land halkat efter i konkurrensen. För kvalificerad forskning
fordras en tillräckligt stor kreativ massa, vilket
erfarenhetsmässigt innebär universitetsmiljö. Vanligen
anses ett universitet behöva en miljon invånare som
erforderligt ''uppland''. Det torde innebära att Sverige kan,
och bör, kunna ha ytterligare två universitet.
Men det är alls inte självklart att Stockholmsregionen,
som redan har två universitet (Stockholms och Uppsalas),
utan vidare skall få ett tredje universitet. Visst finns det
anledning att samordna vissa smärre högskoleenheter i
södra Stockholm, men detta kan väl så framgångsrikt göras
med det befintliga universitetet. Det är heller inte så att
södra Stockholm är den ort som är den naturliga för utbyte
med Mellaneuropas tidigare kommuniststater eller de
Baltiska länderna. Lund, Växjö och Linköping ligger bättre
till.
Förslaget om samordning i södra Stockholm föder en
klar oro att detta i förlängningen ger Stockholm ett tredje
universitet, utan att detta föregåtts av någon
genomgripande analys av vad som är den för landet
lämpligaste strukturen för universitetsväsendet. Inte
osannolikt vore det bättre att bygga ut de tidigare
universitetsfilialerna.
Det finns all anledning att noggrant utreda antal,
storlek, inriktning och lokalisering för den framtida
universitetsstrukturen, innan steg tags på vägen mot ett
tredje universitet i Stockholmsregionen. Detta bör ges
regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om universitetsstrukturen och ett
tredje universitet i Stockholmsregionen.

Stockholm den 18 april 1994

Bertil Persson (m)

Sonja Rembo (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)