med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

Motion 1993/94:Ub67 av Göran Lennmarker (m)

av Göran Lennmarker (m)
Ett Östersjöuniversitet
Östersjöområdet har traditionellt varit ett av Europas
viktigaste samarbetsområden ekonomiskt och kulturellt.
Den ''mur'' som gick genom Östersjön och som isolerade
huvuddelen av Östersjöns östra och södra kuster från
omvärlden skadade i grunden det traditionellt livliga
östersjösamarbetet. Genom systemförändringarna i
Central- och Östeuropa återknyts kontakterna.
Östersjöområdet kan ånyo bli en ekonomiskt och kulturellt
stark region i Europa.
Utvecklingen kan komma att bli särskilt stark därför att
det handlar om att återknyta till redan tidigare existerande
kontakter och förbindelser. Visserligen har mycket skadats
under de mörka åren på andra sidan Östersjön. Dock finns i
grunden en mänsklig och kulturell samhörighet som mycket
snabbt åter väcks till liv.
De kommersiella kontakterna ökar. Flödet av varor och
tjänster uppvisar dramatiska ökningstal om än från en
mycket låg utgångspunkt. Personkontakterna ökar också
kraftigt, men resandevolymerna från öst är fortfarande av
mycket blygsam omfattning. Välståndsklyftan är ännu djup.
Kontakterna när det gäller kultur, utbildning och
vetenskap är fortfarande blygsamma, men en utbyggnad
pågår.
Utbildning och vetenskap kommer att ha en nyckelroll i
strävan att återförena Östersjöområdet.
Stockholm centrum i Östersjön
Stockholm har ett naturligt läge som centrum för norra
och centrala delen av Östersjön. Det är efter St. Petersburg
Östersjöns största stad. Ekonomiskt och tekniskt är dock
Stockholm den dominerande staden och kommer att vara
det under lång tid. St. Petersburg, Riga och Tallinn har
kraftigt hämmats under den socialistiska tiden. Helsingfors
är väsentligt mindre än Stockholm.
I södra Östersjöområdet finns Köpenhamn, Lübeck och
Gdansk. De har goda förutsättningar men inte samma
potential som Stockholm.
Östersjöregionen behöver ett dynamiskt centrum för
vidare kontakter mot Europa och mot världen.
Förutsättningen är en hög ekonomisk, teknisk och kulturell
nivå samt goda kommunikationer.
Stockholm har ett näringsliv med hög kvalitet och
specialiseringsgrad. Det gäller särskilt högteknologisk
industri och en bred privat serviceverksamhet. Flyg- och
båtförbindelserna med Finland och Gotland är utmärkta.
De byggs i snabb takt ut med Baltikum och nordvästra
Ryssland. Också miljömässigt och kulturellt har Stockholm
goda förutsättningar.
Särskilt viktigt är att utbildning och
forskningsinstitutioner expanderar så att Stockholm kan bli
en magnet för studerande och forskare inom hela området.
På så sätt kan också Stockholm dra till sig krafter från övriga
Europa och världen som önskar etablera sig och knyta
kontakter i denna framväxande region.
Att Stockholmsområdet förmår hävda sig som
Östersjöns centrum är också ett nationellt intresse. Hela
Sverige är betjänt av en stark huvudstadsregion. Det gäller i
särskilt hög grad Mellansverige och Norrland vars näringsliv
ofta är beroende av ett samspel med utvecklingen i
huvudstadsområdet.
Ett nytt Östersjöuniversitet
Forskning och avancerad utbildning har en alldeles
särskild betydelse i strävan att befästa Stockholms roll som
Östersjöns centrum. Att etablera ett andra universitet i
Stockholm och ett tredje i regionen efter Uppsala och
Stockholms universitet vore ett viktigt steg.
Ett sådant universitet bör få en egen internationellt
präglad profil med stark attraktionskraft i hela
Östersjöområdet. Genom konkurrens och samverkan blir
det också stimulerande för befintliga universitet och
högskolor. Erfarenheten visar att framgångsrika
akademiska centra gärna skall ha flera konkurrerande
universitet inom nära avstånd.
En fördel vore om universitetet kunde få en annan
huvudman än staten. Det skulle ytterligare understryka
dess särart och bredda alternativen.
Universitetet bör bli tillräckligt stort för att kunna bli ett
första rangens universitet. Det kan få en inriktning mot
Östersjöområdets speciella frågor, t.ex. utvecklingen och
anpassningen i de nygamla länderna. Östersjöns miljö kan
vara ett annat.
Rollen som Östersjöuniversitet kan understrykas genom
ett särskilt stipendieringssystem inriktat på de framväxande
demokratierna, som under lång tid inte kommer att ha råd
att sända sina studenter utomlands. Ett sådant
stipendieringssystem skulle kunna bli ett inslag i
östsamverkan också på längre sikt.
Attraktivt läge
Ett universitet i världsklass måste ha ett attraktivt läge
inom huvudstadsregionen. Det skall vara lätt och smidigt att
ta sig dit. Samtidigt kan en campusmiljö ge den inre
sammanhållning och attraktiva miljö som
erfarenhetsmässigt ger mycket goda resultat.
Forskare och lärare kommer att rekryteras från hela
Stockholms- och Uppsalaområdet. Poängen är just att det
skall vara konkurrens mellan de tre universiteten och de
många högskolorna. Detta ställer krav på ett någorlunda
centralt läge.
En lokalisering innanför tullarna skulle vara bäst ur
kommunikationssynpunkt. Samtidigt försvårar eller
omöjliggör detta campusidén. Det är svårt att få en distinkt
och sammanhängande universitetsmiljö i centrum av ett
storstadsområde.
Den, enligt min mening, bästa kombinationen är
Kvarnholmen vid Stockholms inlopp. Den är en avgränsad
enhet med ett unikt vackert och särpräglat läge just vid
Östersjöns strand. Området är tillräckligt stort för att
medge expansion under många decennier. Det finns också
befintliga outnyttjade lokaler som kan komma till god
användning och ge en lämplig miljö.
Ett Östersjöuniversitet på internationell toppnivå på
Kvarnholmen kommer också att stärka Stockholms södra
delar genom samarbete med näringslivet och med befintliga
och framväxande högre utbildningar i södra
Storstockholmsområdet.
Ett internationellt inriktat universitet på toppnivå måste
ha ett centralt och attraktivt läge. Alternativet till en sådan
lokalisering är ett inte mer perifert läge i
Stockholmsregionen utan en lokalisering utanför Sverige.
Upprättandet av ett Östersjöuniversitet är en prioritet för
hela Stockholmsområdet, nationen och Östersjöregionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om etablering av ett nytt
Östersjöuniversitet, samt om dess organisation och
förläggning så att det uppfyller högsta internationella krav,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förläggning av ett campus på
Kvarnholmen med dess unika läge som ett fönster mot
Östersjön.

Stockholm den 18 april 1994

Göran Lennmarker (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (4)