med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

Motion 1993/94:Ub73 av Göthe Knutson m.fl. (m, c)

av Göthe Knutson m.fl. (m, c)
Förslag föreligger i riksdagen om inrättandet av ett
internationellt riskcentrum i Karlstad. I försvarsutskottets
betänkande 1992/93:FöU13, Forskning, behandlas frågan
om inrättandet av ett ''risk- och beredskapscentrum'' i
Karlstad. Utskottet delar i allt väsentligt motionärernas syn
på behovet av ökade forsknings- och utbildningsinsatser
inom området.
Förstudie utförd
Sedan riksdagen behandlat motionerna om ett risk- och
beredskapscentrum i Karlstad har länsstyrelsen i Värmland,
Högskolan i Karlstad och Statens Räddningsverk i en
förstudie redovisat förutsättningarna för hur ett sådant
centrum skulle kunna byggas upp, finansieras och verka.
Riskcentrum bör ges en stark knytning till Högskolan i
Karlstad som har lämplig inriktning och volym. Studien
visar att forskning och utbildning inom området i högsta
grad är splittrad och illa sammanhållen. En viktig uppgift
för centret blir därför att bilda ett kvalificerat nätverk
mellan de forskningsgrupper som arbetar inom landet och i
våra grannländer. Centret föreslås bilda ett nav i ett sådant
nätverk.
Verksamheten bör bedrivas inom tre områden, nämligen
uppdragsverksamhet, utbildning och forskning.
Uppdragsverksamheten bör som framgår av namnet
finansieras av egen kraft och dessutom lämna
täckningsbidrag till övriga verksamheter. Utbildningen bör
kunna finansieras inom befintligt system för högskole- och
universitetsstudier.
Forskningsresurser från löntagarfonder
För forskningen, som är själva motorn för såväl
utbildning som uppdragsverksamheten, krävs dock
särskilda medel. För detta ändamål bör de nyligen inrättade
stiftelserna för de upplösta löntagarfonderna samt de olika
forskningsområdena känna ansvar.
Det är nu dags för en etableringsfas i arbetet med ett
riskcentrum i Karlstad. Höstens och vinterns arbete har i
hög grad inriktats mot att starta olika typer av verksamheter
inom de bägge affärsområdena utbildnings- och
uppdragsverksamhet. Som en följd av detta har särskilda
program utarbetats för akademisk utbildning med
inriktning mot Risk Management vid Högskolan i Karlstad.
Utbildningen startar hösten 1994.
Ett antal fristående kurser av uppdragskaraktär håller
också på att utformas och den första kursen startar under
våren 1994. Forskning i form av uppdragsforskning har
också påbörjats i centrets regi. Vid årsskiftet hade redan två
projekt, som vartdera omsätter cirka en miljon kronor,
påbörjats. Ytterligare ett par projekt befinner sig i
startgroparna.
Tvärvetenskapligt
Arbete pågår med att skapa ett forskningsprogram för
riskfrågor. Programmet planeras ha en omfattning om cirka
20--40 miljoner per år och skall sedan ligga till grund för
ansökningar om medel hos forskningsråd, stiftelser etc.
Programmet skall vara tvärvetenskapligt, tillämpningsnära
och kunna genomföras inom en tidsperiod på tre till fem år.
Programmet beräknas föreligga redan i maj månad.
Det finns alltså fog för att säga att Riskcentrum i
Karlstad verksamhetsmässigt redan är etablerat, även om
det ännu inte erhållit en fast form. Hittillsvarande arbete
har befäst många av de slutsater och idéer som det
hittillsvarande utvecklingsarbetet gett. Flervetenskapliga
projekt som bedrivs i ett nätverk med forskare från olika
högskolor och universitet fungerar positivt och resultaten
borde kunna bli särskilt intressanta.
Riskcentrum bör drivas i stiftelseform. Riskcentrum bör
ha särskilt ansvar för:
att utveckla former och metoder för stärkande av den
nationella kompetensen vid landets universitet och
högskolor inom risk-, säkerhets- och sårbarhetsområdet,
att driva forsknings- och utbildningsverksamhet för
utveckling och hävdande av nationell kompetens inom såväl
nordiska som övriga internationella samarbetsforum, t ex
Nordiska forskningspolitiksrådet, EU:s
ramforskningsprogram,
att svara för fortlöpande utvärdering av forsknings- och
utbildningsverksamhet inom risk-, säkerhets- och
sårbarhetsområdet,
att Riskcentrum bör fylla en viktig roll i strävan att öka
samverkan mellan militär och civil forskning. Det finns ett
etablerat samarbete med FOA. Samarbete planeras med
MHS, militärhögskolan.
Medelsbehov
Medelsbehovet för budgetåret 1994/95 beräknas till 22,5
miljoner kronor varav 20 miljoner kronor behövs till
forskningsverksamheten.
För budgetåret 1995/96 beräknas behovet till 32 miljoner
kronor, varav 30 miljoner kronor till forskning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utvecklingen av ett nationellt
riskcentrum i Karlstad.

Stockholm den 18 april 1994

Göthe Knutson (m)

Gullan Lindblad (m)

Kjell Ericsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)