med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

Motion 1993/94:Ub76 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

av Margareta Israelsson m.fl. (s)
I samband med den allmänna motionstiden har vi
utvecklat våra tankar kring lokaliseringen av en ny teknisk
högskola till Västerås. Vi upprepar nu det kravet.
Sedan januari har de mer allmänna formuleringarna
kring lokalfrågan utvecklats i positiv riktning. Gamla
kontors- och industrilokaler finns att tillgå vid Outocompu
Coppers (gamla Metallverken) anläggning i Västerås.
Med stor förvåning läser vi nu i propositionen hur
utbildningsministern argumenterar mot en nyetablering och
mot vår motion. ''...I den utbildningspolitiska debatten har
aktualiserats...'' Vi finner det anmärkningsvärt att
regeringen talar mot etableringen av en sjätte teknisk
högskola. Det är hög tid att fundera på de centrala
utvecklingsfrågorna inom vårt näringsliv, och den tekniska
utbildningen hör definitivt dit.
Vi beklagar regeringens brist på regionalpolitiskt
tänkande - också i denna fråga. Propositionens tal om en
expansion av naturvetenskaplig och teknisk utbildning vid
befintliga lärosäten, har helt bortsett från de möjligheter
som finns för en expanion i Västerås, med verksamheten vid
Mälardalens högskola som grund.
I Västerås, och i kringliggande kommuner och län finns
ett flertal företag med högteknologisk verksamhet samt
internationell förankring. Vi menar att detta, tillsammans
med etableringen av den tekniska högskolan bör ge
Mälardalen unika möjligheter att stimulera det tekniska och
naturvetenskapliga studieintresset hos ungdomar inom
regionen.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättandet av en teknisk
högskola i Västerås.

Stockholm den 18 april 1994

Margareta Israelsson (s)

Lena Hjelm-Wallén (s)

Roland Sundgren (s)

Berit Oscarsson (s)

Göran Magnusson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)