med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

Motion 1993/94:Ub77 av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt (fp)

av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt (fp)
Ny universitetsstruktur i södra Storstockholm
Storstockholmsområdet är underförsörjt på
utbildningsplatser. Ingen annan del av vårt land har ett så
kvalificerat och kunskapsberoende näringsliv. Samtidigt har
ingen annan del av vårt land en sådan brist på
utbildningsplatser vid universitet och högskolor.
Kapaciteten är mycket lägre än både ungdomarnas
efterfrågan och arbetsmarknadens behov.
Vi har brist på människor med längre utbildning inom
flera fakultetsområden och många ämnen. Mest akut för
näringslivet är bristen på naturvetare, naturvetenskapligt
orienterade tekniker och medicinare samt språkutbildade.
En kraftig utbyggnad av högskoleutbildningen i
Stockholmsregionen är nödvändig och viktig för
utvecklingen såväl i vår region som i övriga Sverige. Detta
har regeringen nu insett och föreslår en viktig utbyggnad.
En kraftfull satsning i huvudstadsregionen står inte i
motsatsställning till satsningar runt om i landet utan är
tvärtom extra bränsle till den motor som
huvudstadsregionen utgör för nationen. Resultatet av
dagens underförsörjning av utbildning är istället att
välutbildade unga människor lockas från övriga Sverige till
arbeten i Stockholm, en lockelse som bland annat utövas
genom ett av konkurrensen om arbetskraft högre löneläge.
Den högre utbildningen och forskningen i
Stockholmsregionen är idag alltför koncentrerad ''norr om
Slussen''. Även detta har regeringen insett och föreslår en
lokalisering av nytt universitetscampus -- någon eller några
kilometer öster om Slussen. Det är däremot helt fel tänkt.
Blicken måste istället riktas söderut.
Ungdomarna på Södertörn genomgår högre utbildning i
betydligt lägre omfattning än vad som gäller generellt i
länet. Det är uppenbart att benägenheten att utbilda sig är
omvänt proportionell mot avståndet till högskolan -- mätt i
restid. Lägger man till den bristande studietradition som
finns bland stora delar av Södertörns befolkning och
behoven hos Södertörns näringsliv är det uppenbart att
tillgängligheten måste ökas.
Södertörnkommunerna har sammanlagt över 360 000
invånare, i Stockholms södra förorter bor ytterligare ett par
hundra tusen människor. Endast Malmöhus av de svenska
länen har fler invånare. Ändå betraktas väldigt sällan de
olika länsdelarna i Stockholm för sig.
Stockholms län präglas av stora och svåra obalanser. Det
handlar framförallt om skillnader på några av livets allra
viktigaste områden -- social välfärd, ekonomisk standard,
arbetsmarknad och utbildning, hälsa och, ytterst, livslängd.
Södertörn har högre arbetslöshet, lägre skattekraft,
högre ohälsotal, lägre utbildningsnivå, sämre
kommunikationer osv. än övriga länet. Dessa obalanser
tenderar tyvärr förstärkas. Under senare år har den
disponibla inkomsten för en barnfamilj i Danderyd ökat
med 30 % under det att barnfamiljen i Botkyrka på samma
tid fått 1,5 % mer att röra sig med.
Inomregionala obalanser kan motverkas eller
förstärkas -- vi vill motverka dem! Statens mycket ensidiga
lokaliseringar till innerstaden (eller Solna/ Sundbyberg)
förstärker obalanserna. De nya utbildningsplatser som på
senare år tillfallit regionen har i ringa omfattning kommit
människorna på Södertörn till del.
Novum i Huddinge är det bästa stället i länet för ett stort
campus som ska kunna utgöra kärna och nav i en ny
universitetsstruktur med plats för många studenter. Mark
har sedan länge reserverats och genom väg- och
ledningsdragning har en fortsatt exploatering förberetts.
Novum har goda kommunikationer och bra tillgänglighet
inte bara från närområdet utan från hela Mälarregionen.
Från pendel/fjärrtågsstationen är restiden med pendeltåg 17
minuter till Stockholms central. Bussar förbinder Novum
med närliggande stadsdelar och kommuner lika väl som
med Stockholms centrum.
De pågående utbyggnaderna av trafikleder och
kollektiva förbindeler ökar ytterligare tillgängligheten.
Tillgängligheten räknat i Kresu-minuter är större än för
t.ex. Solna eller Frescati. Dessutom finns ett stort
serviceutbud i form av restauranger, pubar, affärer,
motionsmöjligheter, bibliotek och hotell redan på plats --
ett utbud som givitvis ökar med antalet verksamma i
området. Campusatmosfären finns redan.
Företagen söker sig till Novum. Av strikt kommersiella
skäl har exempelvis flera biomedicinska företag förlagt sin
verksamhet hit.
Det av regeringen utpekade huvudalternativet
Kvarnholmen är däremot knappast lämpligt för ett stort
campusområde. Ledig mark saknas, lokaler blir dyra och
svåra att få ändamålsenliga, kommunikationer saknas och
underlag för snabba och täta kommunikationer kommer
knappast att kunna skapas. De i propositionen omnämnda
kulturella banden med Östersjöstaterna motsvaras inte av
band i form av kommunikationer för studenter och övriga
verksamma. Tanken på ett innerstadsuniversitet i södra
Hammarbyhamnen är ändå mer verklighetsfrämmande, av
ovannämnda skäl.
I Stockholms län har i ett kvarts sekel pågått planering
och systematisk utveckling av utbildning, forskning och
kommunikationer vid Novum och på Södertörn. Stora
investeringar har redan gjorts och mycket verksamhet,
utbildning och forskning bedrivs, som det är väl värt för
staten att satsa vidare på. När nu en stor utbyggnad av
infrastrukturen för högre utbildning i Stockholms län
äntligen är på väg måste denna helt enkelt dra åt samma håll
som övriga satsningar för att häva obalanserna, inte vara
med och förstärka dem.
Det vore enligt vår mening dessutom orimligt att
regeringen skulle låta någon delegation utan samverkan
med regionen avgöra dessa långsiktigt viktiga frågor utan
reell politisk styrning vare sig från länet, riksdagen eller
regeringen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att den nya
universitetsstrukturen för södra Storstockholm
huvudsakligen skall lokaliseras till Novum/Huddinge,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om den särskilda beslutsordningen
för samordning av vissa lokalförsörjningsfrågor i
Stockholmsområdet.

Stockholm den 18 april 1994

Karin Pilsäter (fp)

Ylva Annerstedt (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (4)