med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

Motion 1993/94:Ub79 av Lena Klevenås (s)

av Lena Klevenås (s)
Regeringen föreslår i propositionen en fortsatt satsning
på naturvetenskaplig och teknisk utbildning vid universitet
och högskolor. Enligt min mening saknas en del av grunden
för den satsning som regeringen vill åstadkomma, nämligen
ett tillräckligt antal studerande som har lust att välja denna
typ av utbildning.
Det går inte att trolla fram behöriga sökande till
högskolornas tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.
Kommunerna har ännu inte kunnat prioritera den uppgiften
eftersom de är skyldiga att tillgodose elevernas
förstahandsval till gymnasiet.
Redan hösten 1993 var antalet högskoleplatser större än
det reella antalet sökande. Ändå är antalet platser
dimensionerat efter det behov samhället bedöms ha i snar
framtid.
Självklart ska ungdomar få välja sin egen väg mot
framtiden och studera efter sina intressen. För att klara
valen måste dock ungdomarna ha litet djupare insikter om
vilka alternativ som står till buds.
Barn och ungdomar behöver nya upplevelser för att bli
motiverade till tekniska studier. Framför allt behövs det
åtgärder för att flickor ska bli intresserade. Teknisk och
industriell verksamhet ter sig ofta miljöförstörande och
destruktiv i flickors ögon. Men just flickors intresse för att
rädda miljön och deras förmåga till helhetssyn behövs i den
fortsatta samhällsutvecklingen. En ökad NT-rekrytering
kräver av grundskolans undervisning att den anpassas till
flickors intressen och behov.
Sådana intresseväckande åtgärder bedrivs på många
håll. Flera skolor har lyckade projekt, men det är inte
tillräckligt. Lokala eldsjälar kan tröttna och verksamheten
riskera att ebba ut.
Effektiva åtgärder och lokal utveckling kan kosta
pengar, men lika viktigt som ekonomiska resurser är att det
blir klart vem som har ansvaret för att åtgärder kommer till
stånd för att öka intresset hos flickor för NT-utbildningar.
Industrisamhället som vi vant oss vid under ett sekel
utvecklas nu i stark internationell konkurrens. Skolan
måste gå i täten för att ge de unga de bästa möjligheterna
att forma den framtid där de ska leva sina liv.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om intresseväckande åtgärder.

Stockholm den 18 april 1994

Lena Klevenås (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)