med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m.

Motion 1993/94:T70 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

av Karl-Erik Persson m.fl. (v)
De regeringsförslag som lagts inom
kommunikationssektorn har i grunden motiverats med
ideologiska skäl. Uppsplittring och bolagisering har varit
ideologiska hörnstenar för regeringen. Samtidigt har man
försummat samhällsekonomiska överväganden och
åtgärder för samordning av de olika transportslagen som
bestämdes vid 1988 års trafikpolitiska beslut.
De förslag som förs fram i propositionen kommer också
att leda till ökad byråkrati. Vänsterpartiet anser att en
förutsättning för samhällsekonomisk effektivitet och
rationalitet är minskad byråkrati.
Infrastrukturens utbyggnad måste bygga på en
samhällsekonomisk helhetssyn. Några sådana hänsyn tas
inte i ett renodlat marknadsstyrt system; där beräknas bara
lönsamheten på varje enskild verksamhet utan hänsyn till
dess effekter på systemet som helhet.
Det har tidigare funnits en samsyn om att
infrastrukturen, vilken Vägverket är en del av, är av så
grundläggande betydelse för välfärden och sysselsättningen
att dess tillgänglighet inte skall styras av
marknadskrafterna. Detta synsätt förändras nu i grunden,
vilket medför att samsynen inte längre finns. De långsiktiga
effekterna av det systemskifte som nu genomförs kommer
att bli omfattande.
Vänsterpartiet avvisar alla förslag som syftar till att
försvaga det politiska inflytandet över infrastrukturhållning
och -satsningar.
Vi kan inte acceptera att marknadskrafterna skall avgöra
tillgången till den infrastruktur vi alla bidragit till att bygga
upp genom skatter och politiska beslut.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1993/94:180 Bolagisering
av Vägverkets produktionsdivision.

Stockholm den 14 april 1994

Karl-Erik Persson (v)

Bengt Hurtig (v)

Jan Jennehag (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)