med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

Motion 1993/94:Kr12 av Elver Jonsson (fp) och Anders Svärd (c)

av Elver Jonsson (fp) och Anders Svärd (c)
Folkrörelserna har sedan början av 70-talet förlorat
ungefär hälften av sina andelar av spel- och
lotterimarknaden medan de statliga spelbolagen och ATG
vunnit andelar i motsvarande grad. Även om denna tendens
bromsats något under de senaste åren, främst tack vare
BingoLottos framgångar, återstår mycket innan
folkrörelserna tagit tillbaka den mark de förlorat. Staten
bör underlätta -- inte förhindra -- folkrörelsernas
möjligheter att ges tillbörligt utrymme.
Den parlamentariskt sammansatta lotteriutredningen
kom i sitt betänkande (SOU 1992:130) fram till att
utvecklingen som leder till att de statliga spelen konkurrerar
ut folkrörelsespelen måste brytas. Man föreslog att
folkrörelserna skulle få större utrymme och bättre
förutsättningar för självfinansiering genom egen lotteri- och
spelverksamhet. För att åstadkomma detta föreslog
utredningen att ett folkrörelsedominerat spelföretag med
lokal förankring skulle inrättas.
I propositionen om Tipstjänst (93/94:243) anser
regeringen att det ej finns utrymme för ett sådant spelbolag.
I stället skall svenskt föreningsliv med förmånliga villkor
förvärva AB Tipstjänst från staten. Det är förvånande att
regeringen i propositionen om ny lotterilag inte tar fasta på
lotteriutredningens utgångspunkt, att tillståndet för nya
spel skall ges till ett folkrörelsedominerat spelbolag, utan
lämnar denna fråga öppen. Om en koncession för de nya
automatspelen skulle läggas i ett statligt bolag, vilket
propositionen ser som en möjlighet, kommer förslaget om
att tillåta s k värdeautomater att direkt motverka sina
syften. Folkrörelsernas möjlighet att finansiera sin
verksamhet via intäkter från spel och lotterier kommer då
att försämras i stället för att förbättras genom att det statliga
bolaget kan lansera nya attraktiva spel. Detta kan inte vara
meningen och koncessionen för de nya automatspelen bör
ges till ett folkrörelsebolag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att folkrörelserna ges tillräckligt
utrymme när det gäller möjligheten att bedriva spel- och
lotteriverksamhet.

Stockholm den 26 april 1994

Elver Jonsson (fp)

Anders Svärd (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-26 Bordläggning: 1994-04-27 Hänvisning: 1994-04-28
Yrkanden (2)