med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

Motion 1993/94:Kr4 av Marianne Jönsson och Lennart Brunander (c)

av Marianne Jönsson och Lennart Brunander (c)
Det förslag till ny lotterilag som regeringen nu föreslår
riksdagen innebär, som vi ser det, en förändring av
inkomstmöjligheterna för många, ofta små föreningar, som
idag använder sig av en viss typ av lottautomater. Dessa
automater som finns utplacerade i affärscentrum och
varuhus har kommit att betyda att t ex föreningarna har fått
in pengar som i sin tur kommit föreningens verksamhet till
godo.
Enligt propositionen skulle dessa lottautomater som är
utrustade med slumpvalsgenerator eller ett elektroniskt
minne inte längre tillåtas medan en annan typ av
värdeautomater kommer att bli tillåtna. Vi anser att § 6 i
den föreslagna Nya lotterilagen bör korrigeras så det klart
framgår att de automattyper som idag är i bruk även
framdeles får användas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att lotterilagen utformas så att
lottautomater utrustade med slumpvalsgenerator och
elektroniskt minne även fortsättningsvis är tillåtna.

Stockholm den 26 april 1994

Marianne Jönsson (c)

Lennart Brunander (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-26 Bordläggning: 1994-04-27 Hänvisning: 1994-04-28
Yrkanden (2)