med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

Motion 1993/94:Kr5 av Kent Olsson och Jan Backman (m)

av Kent Olsson och Jan Backman (m)
Tillstånd för skicklighetsspel
I direktiven till den s.k. lotteriutredningen (SoU
1992:130) angavs att utredningen skulle undersöka om
folkrörelserna bättre kunde finansiera sin verksamhet
genom ökade intäkter av lotterier och spel, och därvid
speciellt undersöka om detta kunde ske genom att
folkrörelserna i högre grad än för närvarande gavs
möjlighet att använda sig av modern lättkontrollerad
teknik.
Den parlamentariskt sammansatta lotteriutredningen
kom efter ett grundligt arbete -- med internationella
jämförelser och en bedömning av nya spels tänkbara
skadeverkningar -- fram till att föreslå införande av
automatspel av två slag, dels s.k. värdeautomater, dels s.k.
skicklighetsspel. Värdeautomaterna kännetecknas av att
vinster i första hand betalas ut i form av värdebevis,
spelpolletter och liknande samt att vinstmöjligheterna
huvudsakligen beror på slumpen. I skicklighetsspelen beror
vinstmöjligheterna däremot på spelarens skicklighet.
Lotteriutredningen föreslog i båda fallen ett tak för
kontantvinster på 100 kronor.
Remissinstanserna ställde sig näst intill enhälligt bakom
lotteriutredningens förslag. Trots detta väljer regeringen att
nu, utan närmare motivering, föreslå tillstånd för
värdeautomater men ej för skicklighetsspel.
Med de begränsningar lotteriutredningen föreslår
avseende spelens placering och maximal vinst menar vi att
utredningens bedömning av eventuella skadeverkningar är
riktig. Avgörande är om förströelsemomentet kommer i
skymundan för strävan att få inkomster från spelen. Det
finns ingen anledning att tro att så begränsade vinstchanser
som det kan bli fråga om i de av utredningen föreslagna
skicklighetsspelen skulle ge denna effekt.
Lotteriutredningen har gjort bedömningen att de i
utredningen föreslagna automatspelen fullt utbyggda skulle
kunna tillföra folkrörelserna minst 600 mkr per år. Genom
att, som regeringen föreslår, ta bort möjligheten till
kontantvinster i värdeautomaterna och helt frångå förslaget
om att tillåta skicklighetsspel mer än halveras denna
intäktsmöjlighet.
Mot denna bakgrund anser vi att även s.k.
skicklighetsspel bör tillåtas enligt lotteriutredningens
förslag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tillstånd för s.k. skicklighetsspel.

Stockholm den 26 april 1994

Kent Olsson (m)

Jan Backman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-26 Bordläggning: 1994-04-27 Hänvisning: 1994-04-28
Yrkanden (2)