med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

Motion 1993/94:Kr8 av Elisabeth Persson (v)

av Elisabeth Persson (v)
I propositionen angående försäljning av Tipstjänst
(1993/94:243) föreslås att skatten på bingospel skall
avskaffas. Förslaget motiveras med att folkrörelsernas
lotterier och spel bör beskattas likformigt samt att
bingoskatten är av liten statsfinansiell betydelse. Detta
innebär en minskad kostnad för föreningslivet på cirka 70
miljoner kronor årligen.
Samtidigt föreslås emellertid i propositionen om ny
lotterilag (1993/94:182) att tillstånd för bingospel endast
skall kunna ges till en eller flera ideella föreningar. Idag är
det möjligt att även ge tillstånd till serviceföretag som
bedriver bingospel till förmån för sådana föreningar.
Denna ordning har gjort det möjligt för föreningarna att
undvika moms på bingospelet. Om tillstånd endast kan ges
till ideella föreningar kommer detta att leda till att
föreningarna blir skyldiga att betala moms för de tjänster de
köper av serviceföretagen som operativt bedriver
bingoverksamheten. I realiteten betyder detta att den vinst
den slopade bingoskatten ger tas tillbaka -- med råge. Detta
kan knappast ha varit avsikten. Mot denna bakgrund
föreslår jag att det i lotterilagens 15 § läggs till följande
stycke:
''Tillstånd får lämnas till serviceföretag att bedriva
verksamheten till förmån för sammanslutning enligt ovan.''

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att till 15 § lotterilagen lägga
följande stycke: Tillstånd får lämnas till serviceföretag att
bedriva verksamheten till förmån för sammanslutning enligt
ovan.

Stockholm den 26 arpil 1994

Elisabeth Persson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-26 Bordläggning: 1994-04-27 Hänvisning: 1994-04-28
Yrkanden (2)