med anledning av prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m.

Motion 1993/94:Ju36 av Lars Werner m.fl. (v)

av Lars Werner m.fl. (v)
Regeringen vill avskaffa Bostadsdomstolen och lägga
över verksamheten på Svea hovrätt. Regeringen uttalar
också att det är önskvärt att alla specialdomstolar
avvecklas.
Vänsterpartiet konstaterar -- liksom många
remissinstanser -- att praktiska överväganden och en
fördjupad analys måste föregå ett eventuellt avskaffande av
Bostadsdomstolen.
Denna eventuella förändring av rättsväsendet hänger
också intimt samman med hur hyresnämnderna m.m. skall
förändras. Ett flertal remissinstanser uttrycker också oro
för att Bostadsdomstolens avveckling skall leda till sämre
kunskaper och insikt i rättsväsendet om frågor som rör
boendet -- och därmed till sämre rättssäkerhet och trygghet
i boendet.
Analyser saknas
Vänsterpartiet delar inte regeringens ideologiska
uppfattning att specialdomstolarna skall avskaffas.
Grundläggande kunskap om effekterna av en sådan
förändring saknas.
Bostadsdomstolen fungerar effektivt, dess verksamhet
har bedrivts relativt klanderfritt under många år. För att
motivera en förändring måste det gå att visa på uppenbara
fördelar med en förändring. Det har regeringen inte gjort i
denna proposition eller annorstädes.
För Vänsterpartiet är frågor som rör tryggheten i
boendet grundläggande. Därför avvisar vi den borgerliga
regeringens manövrer för att minska denna trygghet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens proposition 1993/94:200
om upphörande av Bostadsdomstolen m.m.

Stockholm den 14 april 1994

Lars Werner (v)

Bengt Hurtig (v)

Jan Jennehag (v)

Rolf L Nilson (v)

Karl-Erik Persson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)