med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter

Motion 1993/94:L16 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

av Elisabeth Persson m.fl. (v)
I propositionen föreslås en ändring i
konsumentkreditlagens bestämmelser om s.k.
ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av lån med
bunden ränta. Propositionen är tillkommen för att ge
kreditgivarna högre ersättning om en löntagare förbetalar
ett lån. Initiativet till förslaget kommer från Svenska
Bankföreningen som vill värna kreditgivarnas intressen.
Regeringen har i huvudsak följt denna linje.
Skälen för förändringar är föga övertygande. Betalas ett
lån in i förtid har en kreditgivare alltid möjligheten att finna
alternativa lönsamma användningar av de i förtid inbetalda
medlen. Vi ser ingen anledning att ytterligare stärka
kreditgivarna mot kredittagarna. Därför anser vi att de
föreslagna lagändringarna bör avslås.

Hemställan:

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1993/94:201
Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av
konsumentkrediter.

Stockholm den 14 april 1994

Elisabeth Persson (v)

Lars Bäckström (v)

Johan Lönnroth (v)

Lars Werner (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-20 Hänvisning: 1994-04-21
Yrkanden (2)