med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter

Motion 1993/94:L17 av Lars Biörck (m)

av Lars Biörck (m)
Förslaget innebär att de ekonomiska villkoren för
förtidsinlösen blir så ogynnsamma för låntagarna att denna
möjlighet i realiteten omöjliggörs.
Med nuvarande regler tar långivaren ut en
kompensation som i praktiken innebär att räntedifferensen
mellan ''nya'' och ''gamla'' lån av samma typ till fullo ersätts
med en kontantersättning, alternativt att beloppet
kapitaliseras i ett nytt lån. Kompensationen tar inte hänsyn
till att framtida räntebetalningar tidigarelagts.
Finansinstituten gör här en egen räntevinst genom att också
förtidsbeloppet kan placeras räntebärande.
Låntagaren får i praktiken betala hela den från början
överenskomna räntan och gör därtill en förlust av ovan
nämnda orsak. För närvarande ligger statsräntan på nivån
7--7,5% och 5-årig bostadsränta på nivån 9,75 %. Det
innebär att om ett lån med t.ex. 12 % ränta skall
förtidsinlösas så beräknas räntekompensationen enligt
gällande regler med 2,25 procentenheter, enligt förslaget
med 3,5--4 procent.
Låntagarens skäl och förtjänst att ändå förtidsinlösa ett
lån kan vara att han har ett tillgängligt kapital som ger lägre
förräntning än den låneränta han själv betalar, eller att han
spekulerar i att den för stunden gällande räntan är lägre än
den kommer att vara på den ordinarie omplaceringsdagen.
Med förslagets regler blir förtidsinlösen helt ointressant.
För att undvika att propositionens förslag blockerar
systemet med förtidsinlösen, men ändå ger finansinstituten
en skälig kompensation för sina inlåningskostnader, bör
ränteskillnadsersättningen utformas så att långivaren har
rätt att ta ut skillnaden mellan den ränta på
statsobligationer respektive statsskuldväxlar som gällde när
lånet beviljades jämfört med motsvarande nivå på
inlösendagen. Därigenom undviks att långivarna får
kompensation för eventuella förändringar i
räntemarginalen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om regler för
ränteskillnadsersättning.

Stockholm den 19 april 1994

Lars Biörck (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-20 Hänvisning: 1994-04-21
Yrkanden (2)