med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket

Motion 1993/94:N39 av Carl Olov Persson (kds)

av Carl Olov Persson (kds)
Propositionen innehåller värdefulla klarlägganden och
markeringar för att samverkan i ekonomiska föreningar
vars medlemmar är företag som bedriver jordbruk,
skogsbruk eller trädgårdsverksamhet inte ska förhindras
enligt förbudet i 6 § konkurrenslagen.
Dock finns det i förslaget fortfarande, enligt min
mening, onödiga begränsningar kvar för denna samverkan.
Näringsutskottet uttalade till regeringen vid behandlingen
av betänkande 1993/94:NU15 att de kooperativa ska
behandlas likvärdigt med andra företag.
När det gäller frågan om medlems fria rörlighet och
regler för återbetalning av medlemsinsatser menar jag att
medlems skyldigheter och rättigheter regleras
tillfredsställande i lagen om ekonomiska föreningar. Det
finns alltså inga skäl att från konkurrenslagstiftningens
synpunkt lägga hinder i vägen. Det måste anses angeläget
för kvarvarande medlemmar att föreningen skyddas mot
krav på snabb utbetalning av väsentliga delar av det synliga
ägarkapitalet. Det torde höra till yttersta undantagsfall att
utträdande medlem hindras från att leverera till vem
han/hon vill efter utträdet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att 18 c § konkurrenslagen skall ges
följande lydelse:
Förbudet i 6 § gäller inte för sådana avtal inom en primär
lantbruksförening eller dess dotterföretag som avser
samverkan mellan föreningens medlemmar om
1. produktion, insamling, förädling, försäljning eller
därmed sammanhängande verksamhet såsom användandet
av gemensamma anläggningar, lagring, beredning,
distribution eller marknadsföring i fråga om
jordbruksprodukter, trädgårdsprodukter eller
skogsprodukter, eller
2. inköp av varor eller tjänster för sådan verksamhet som
avses under 1.
Första stycket gäller dock inte avtal som har till syfte
eller ger till resultat att försäljningspriser direkt eller
indirekt fastställs på varor som produceras hos
medlemmarna när
a) försäljningen sker direkt mellan medlem och tredje
man eller
b) föreningen svarar för försäljningen och konkurrensen
på marknaden hindras, begränsas eller snedvrids i väsentlig
omfattning.

Stockholm den 27 april 1994

Carl Olov Persson (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-27 Bordläggning: 1994-04-28 Hänvisning: 1994-04-29
Yrkanden (2)