med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

Motion 1993/94:T75 av Birgitta Hambraeus (c)

av Birgitta Hambraeus (c)
Detta står att läsa på sidan 5 i propositionen. Jag vill
understryka vikten av att järnvägssystemet integreras. För
en ganska stor omvärld runt Arlanda kommer snabba
tågförbindelser till Arlanda att betyda förbättrade
kommunikationer med omvärlden. Men då är det viktigt att
en stationsbyggnad på Arlanda för järnvägs- trafiken får en
central placering. Av propositionen kan framläsas att det
kan bli två byggnader, dvs en för pendeltågen och en för
fjärrtågen.
Detta skulle vara djupt olyckligt. Såväl pendeltågen som
fjärrtågen måste kunna nås på kortaste möjliga gångväg
från inrikes- resp. utrikeshall. I annat fall riskerar man att
flygpassagerarna väljer andra alternativ. Dessutom är
Arlanda en stor arbetsplats och järnvägen kan här bli ett bra
alternativ även för dem som arbetspendlar. Det är således
viktigt att riksdagen lägger fast att såväl pendeltågstrafiken
som fjärrtågstrafiken skall utgå från en gemensam
stationsbyggnad samt att densamma måste få en central
placering.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om pendel- och fjärrtågstrafiken till
Arlanda.

Stockholm den 28 april 1994

Birgitta Hambraeus (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-28 Bordläggning: 1994-04-29 Hänvisning: 1994-05-02
Yrkanden (2)