med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

Motion 1993/94:T76 av Lennart Rohdin (fp)

av Lennart Rohdin (fp)
En Arlandajärnväg behövs för att knyta ihop
flygtrafiknätet med järnvägsnätet. Syftet får inte inskränka
sig till att knyta ihop Stockholm Central med Arlanda
flygplats. Tåg från norr och söder måste via de nya delarna
av stomnätet kunna betjäna Arlanda station så att ett
samhällsekonomiskt effektivt resmönster stimuleras. Det är
viktigt att banorna norr och söder om flygplatsen blir
färdiga samtidigt. Avtalet bör ges en sådan utformning att
detta garanteras.
Det finns anledning till oro när det gäller så långa
avtalstider som 45 år avseende en så viktig del av vår
infrastruktur. Det är en mycket komplicerad uppgift att
konstruera ett avtal, som på ett rimligt sätt samtidigt
tillgodoser en privat finansiärs berättigade intressen och
statens intresse av att skapa förutsättningar för en
samhällsekonomiskt effektiv trafik, där resenärerna betalar
marginalkostnaden för sin resa.
Sett i ett långsiktigt perspektiv, där man vill genomföra
en reell avreglering av järnvägstrafiken och Banverket
svarar för spår, byggnader och trafikledning, skulle det
kunna skapa problem om en liten del av stomnätet vore
bundet av avtal. Det är angeläget att ett avtal medger en viss
flexibilitet för framtidens beslutsfattare.
Det måste ankomma på regeringen att genom
förhandlingar och avtalets utformning se till att
stationsanläggningen blir utformad så att den på ett
praktiskt sätt tillgodoser olika trafikantgruppers behov.
Härvid måste beaktas att det finns flygresenärer som reser
åt olika håll med lokaltåg och fjärrtåg. Dessutom finns ett
stort antal personer som har anledning att besöka
flygplatsen av andra skäl, exempelvis personer som arbetar
på flygplatsen, medföljande till flygresenärer och personer
som deltar i olika konferenser som i ökande omfattning
förläggs till Arlanda.
De ekonomiska villkoren och trafikeringsrätten bör i
avtalet regleras så att ett samhällsekonomiskt effektivt
resmönster inte förhindras för de många lokalresenärer som
inte är flygpassagerare.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om betydelsen av att banorna norrut
och söderut från Arlanda flygplats kommer till stånd
samtidigt,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om betydelsen av att
stationsanläggningen på Arlanda utformas på ett tilltalande
sätt för både fjärrtågsresenärer och lokalresenärer,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om betydelsen av att avtalet
utformas så att järnvägen kan användas på rimliga
ekonomiska villkor även av lokalresenärer som inte är
flygpassagerare.

Stockholm den 29 april 1994

Lennart Rohdin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-28 Bordläggning: 1994-04-29 Hänvisning: 1994-05-02
Yrkanden (4)