med anledning av prop. 1993/94:216 Ombildning av Landshypotek

Motion 1993/94:N41 av Leif Marklund (s)

av Leif Marklund (s)
Regeringen har nu lyckats åstadkomma en proposition
om Landshypoteks framtid. Det har tagit två år att hantera
denna fråga i regeringskansliet. Frågan om en förändring av
Landshypoteks organisation har dessförinnan länge
diskuterats och utretts i flera omgångar. Tidigare har två
förslag till ombildning av Landshypotek förelegat. Det ena
förslaget, den s.k. föreningslösningen, har flertalet av
hypoteksföreningarna stått bakom. Det förslaget har också
sannolikt starkt påverkats av LRF. Det andra förslaget har
presenterats av ledningen för Hypoteksbanken och innebär
att banken omvandlas till aktiebolag. Det förslaget har
tillstyrkts av Riksbanken och Finansinspektionen.
Den hittillsvarande hanteringen av denna fråga visar på
att stor oenighet förelegat i regeringskansliet. Det verkar nu
som om de krafter som står bakom den s.k.
föreningslösningen vunnit denna kamp. Därmed tillgodoser
detta förslag de önskemål som LRF har.
Enligt min mening präglas propositionen av denna något
knaggliga hantering av frågan. Det slutresultat som
presenteras har karaktären av ett hastverk -- trots den långa
hanteringstiden. Jag anser därför att propositionen måste
avslås i det skick den nu har. Frågan måste ytterligare
bearbetas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1993/94:216.

Stockholm den 10 maj 1994

Leif Marklund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-13 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (2)