med anledning av prop. 1993/94:219 Handikappombudsman

Motion 1993/94:So57 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Vänsterpartiet tillstyrker regeringens proposition om
inrättandet av Handikappombudsman.
Förslaget om att inrätta en Handikappombudsman är en
uppföljning från den parlamentariska
handikapputredningen. Fullständig enighet har rått
angående förslaget. Regeringens proposition har dröjt och
det är med stora förväntningar den tas emot.
Vänsterpartiet vill ge Handikappombudsmannen större
befogenheter än regeringen och föreslår att den nya
myndigheten ges befogenheter att föra annans talan vid
domstol. Regeringen har här gått på en svagt motiverad
myndighetslinje som avvisat att ombudsmannen ges
processrätt. Enda undantagen är Socialstyrelsen och
Statens Handikappråd som båda tillstyrker
Handikappombudsmannens rätt att föra process.
Vi är av samma uppfattning som en enig
Handikapputredning (SOU 1992:52) och 68 remissinstanser
om att Handikappombudsmannen, för att allsidigt ta
tillvara handikappades rättigheter, måste kunna anmäla och
i domstolar driva principiellt viktiga mål. Vi föreslår därför
att riksdagen uppdrar till regeringen att återkomma med
förslag om att ge ombudsmannen processförande
befogenheter. Risken är annars uppenbar att
ombudsmannaskapet enbart blir en tandlös papperstiger.
Grunden för rättpraxis är oftast ett enskilt mål varför vi
anser att möjligheten till processrätt bör finnas reglerad för
myndigheten.
Detta kräver i sin tur att det hos
Handikappombudsmannen finns en gedigen juridisk
expertis och då behöver myndigheten ha ytterligare medel.
Vi föreslår därför att riksdagen beslutar anslå en miljon
kronor utöver vad regeringen anslagit till
Handikappombudsmannen.
Det anges i propositionen att en organisationskommitté
skall tillsättas för att förbereda inrättandet av en
Handikappombudsman, men enligt uppgift har denna
kommitté redan haft sitt första sammanträde! Vi anser det
vara olyckligt att en kommitté har bildats innan riksdagen
fattat beslut om den, och vi anser det ännu olyckligare att
handikapprörelsen inte har någon representant i kommittén.
Den första olyckliga omständigheten är det svårt att
rätta till men när det gäller en representant i kommittén från
handikapporganisationerna anser vi att regeringen snarast
skall rätta till misstaget och erbjuda dessa en plats. Vi anser
att organisationskommittén gör ett bättre arbete om den får
ta del av handikapprörelsens erfarenheter.
Till Handikappombudsmannen skall knytas ett råd vars
ledamöter regeringen skall utse. Vänsterpartiet anser att
detta råd skall ha en parlamentarisk sammansättning och
kompletteras med bred representation från
handikapporganisationerna. Vi avslår därför förslaget om
att regeringen skall utse rådet.
Enligt regeringsförslaget skall
Handikappombudsmannen till regeringen varje år lämna en
redovisning över sin verksamhet. När en ny myndighet
inrättas är det angeläget att verksamheten följs med stor
uppmärksamhet av riksdagen. Vänsterpartiet föreslår
därför att denna redovisning även skall lämnas till riksdagen
så att denna tar ansvar, kan följa verksamheten och kan ta
ställning till åtgärder som behöver vidtas på
handikappområdet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till regler för
att Handikappombudsmannen skall kunna vara
processförare i enskilda straff- och processmål samt i
Arbetsdomstolen enligt vad i motionen anförts om vikten
av att ombudsmannen skall kunna föra talan i för
handikappade principiellt viktiga domstolsärenden,
2. att riksdagen till Handikappombudsmannen för
budgetåret 1994/95 anslår 1 000 000 kr utöver vad
regeringen föreslagit eller således 9 374 000 kr enligt vad i
motionen anförts om att ge ombudsmannen en hög juridisk
kompetens,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att handikapporganisationerna
får en representant i den kommitté som skall inrätta
Handikappombudsmannen,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att det råd som skall inrättas skall
ha en parlamentarisk sammansättning och att detta råd skall
kompletteras med en bred representation från
handikapporganisationerna.

Stockholm den 15 april 1994

Gudrun Schyman (v)

Bertil Måbrink (v)

Rolf L Nilson (v)

Björn Samuelson (v)

Lars Werner (v)

Eva Zetterberg (v)

Berith Eriksson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)