med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

Motion 1993/94:Fi17 av Birgitta Hambraeus (c)

av Birgitta Hambraeus (c)
Regeringens proposition 1993/94:35 med identiskt syfte
som nu föreliggande proposition har tidigare avslagits av
riksdagen. Som motiv att upprepa förslaget anges i
proposition 222 på sid 11 följande: ''Att konkurrensverket
prövat ett antal anmälningar och funnit att lagen om
offentlig upphandling inte är tillämplig.''
Jag har tagit del av de typfall som konkurrensverket
anfört och anser inte att de motiverar den föreslagna lagen
om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig
upphandling.
I likhet med det privata näringslivet bör landsting,
kommuner och svenska kyrkan ha rätt att se till helheten
när de bedömer nyttan av att upphöra med
egenregiverksamhet.
Jag upprepar därför den motion om avslag som jag lade
när regeringen förra gången väckte förslaget.
Inskränk inte kommunernas rätt!
Enligt propositionen ska statliga, kommunala och andra
myndigheter, beslutande församlingar i kommuner,
landsting och kyrkliga kommuner m fl (nedan kallad
enhet) på sikt upphandla allt i konkurrens, utom
myndighetsutövning. Propositionens syfte är att ''öka
omvandlingstrycket'' i den offentliga sektorn, även om man
inte går lika långt som en bakomliggande PM.
Enligt vissa remissinstanser innebär förslaget i
promemorian ett otillbörligt ingrepp i den kommunala
självstyrelsen och ökar risken för statlig detaljreglering av
kommunal verksamhet.
Motivet är en stark tro på att konkurrens leder till ''ett
utbud som är bättre anpassat till medborgarnas önskemål''.
Internationella erfarenheter visar att så inte alltid är fallet.
USA planerar att ändra sitt sjukvårdssystem. Det är ingen
brist på konkurrensutsatthet, men systemet är dyrare än
vårt och når ändå inte en stor del av befolknigen.
Enligt min mening ska inte egenregiverksamhet behöva
prövas enbart ur ekonomisk synvinkel. Kommuner bör ha
rätt att själva bestämma vilken upphandling av varor och
tjänster som är mest gynnsam för kommunens invånare.
Invånarna väljer och utkräver ansvar av de företrädare som
beslutar över upphandlingen och organisationen av
verksamheten. Det måste vara slut på statens fjärrstyrning
av kommunerna!
En ny myndighet har inrättats, Nämnden för offentlig
upphandling, med rätt att meddela bindande
verkställighetsföreskrifter och uppgift att utöva tillsyn över
lagen om offentlig upphandling, när den trätt i kraft. Enligt
denna lag, som hör ihop med EES-avtalet, tvingas
kommunerna att inhämta anbud från hela EES-området när
det gäller upphandling av varor och anläggningar över en
viss summa. Propositionen siktar nu mot att kommunerna
ska upphandla i konkurrens alla tjänster (utom
myndighetsutövning) samt varor och anläggningar även
under tröskelvärdet. Nämnden för offentlig upphandling
ska övervaka kommunerna.
Tidigare har kommunerna själva bestämt över sin
upphandling. Medborgarna har rätt att överklaga
kommunala beslut, om de anser att de strider mot
kommunallagen. Om ingen överklagar, gäller kommunens
beslut. Detta medför en stor frihet för varje kommun att
besluta i egna angelägenheter. Det finns ingen anledning att
inskränka denna kommunala självstyrelse!
I propositionen föreslås riksdagen stifta en lag om
ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig
upphandling. Ansökan om förbud att genomföra en
upphandling kan göras av Konkurrensverket, en
sammanslutning av konsumenter, löntagare eller företag
eller ett företag som berörs av det ''otillbörliga beteendet''.
I 3 § sägs att Marknadsdomstolen får förbjuda en enhet (se
ovan) att tillämpa ett visst beteende som bedöms vara
otillbörligt, bl a därför att det snedvrider förutsättningar för
konkurrens. Vite kan utdömas och domen kan inte
överklagas. I 3 § 2, andra stycket heter det: ''En
förutsättning för att Marknadsdomstolen skall få förbjuda
ett visst beteende är att enheten tidigare tillämpat beteendet
eller att det av annan särskild anledning är sannolikt att
enheten kommer att tillämpa detta.''
En sådan lag kan vi inte stifta! Propositionen bör avslås.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens proposition 1993/94:222
om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig
upphandling.

Stockholm den 18 april l994

Birgitta Hambraeus (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)