med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

Motion 1993/94:Fi19 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

av Harriet Colliander m.fl. (nyd)
Regeringen föreslår inte heller denna gång några
särskilda tvingande regler om skyldighet att anordna
anbudstävlingar. Skälet därtill skulle vara att kommuner
och landsting bör få möjlighet att fortsätta med sitt
utvecklingsarbete för en ökande konkurrens. I fråga om
statliga myndigheter bör anbudstävlingar anordnas i ökande
omfattning, heter det vidare i propositionen.
Tvingande regler föreslog däremot den av
näringsministern tillsatta arbetsgruppen som presenterade
ett lagförslag som innebar skyldighet för statliga och
kommunala myndigheter att upphandla viss verksamhet i
konkurrens där årsproduktionskostnaden överstiger 5
miljoner kronor (prop 1993/94:35 bilaga 2).
Vid remissbehandlingen tillstyrktes arbetsgruppens
förslag av ett antal statliga myndigheter, däribland sådana
med uppgift att företräda konkurrensintresset, och
näringslivet. Man menade att utvecklingen hittills gått för
långsamt när det gäller att utsätta offentlig verksamhet för
konkurrens. Privata företag ges inte rimliga förutsättningar
att i tävlan med den offentliga sektorns verksamhet i egen
regi konkurrera om det arbete som skall utföras. Från
näringslivet menade man vidare att lagförslaget borde gå
längre.
Företrädare främst för kommuner och landsting
avvisade arbetsgruppens förslag. De skäl som anförts mot
tvingande anbudstävlingar är enligt Ny demokratis mening
inte övertygande, snarare ger de uttryck för ett
konserverande revirtänkande inom kommuner och
landsting. Arbetsgruppens lagförslag har i sak inte blivit
föremål för någon beaktansvärd kritik och bör därför kunna
läggas till grund för omedelbar lagstiftning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen genom lag omedelbart beslutar anta
tvingande regler för skyldighet att anordna anbudstävlingar
i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 18 april 1994

Harriet Colliander (nyd)

Christer Windén (nyd)

Peter Kling (nyd)

Simon Liliedahl (nyd)

Bo G Jenevall (nyd)

Dan Eriksson (nyd)

i Stockholm
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)