med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling

Motion 1993/94:Fi20 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

av Johan Lönnroth m.fl. (v)
I propositionen föreslås att bestämmelser för
upphandling av tjänster införs även vid upphandling inom
vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena.
Vänsterpartiet menar att det inte finns någon anledning
att gå ännu längre än EU för att konkurrensutsätta
upphandling av dessa tjänster.
Lagen om offentlig upphandling är så ny att det för
närvarande inte är motiverat med ytterligare reglering på
detta område.
I en kommittémotion yrkade Vänsterpartiet avslag på
proposition 1992/93:88 om ny lag för offentlig upphandling.
Vi motiverade detta bland annat med att lagen fått en
omfattning och detaljeringsnivå som strider mot den i
Sverige normalt tillämpade lagstiftningstekniken. I
motionen påpekades också att de föreslagna reglerna
verkar diskriminerande gentemot länder utanför EES-
området. Denna kritik kvarstår.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens förslag om att regler om
tjänsteupphandling inarbetas i 4 kap. lagen om offentlig
upphandling.

Stockholm den 18 april 1994

Johan Lönnroth (v)

Hans Andersson (v)

Berith Eriksson (v)

Rolf L Nilson (v)

Eva Zetterberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-20 Hänvisning: 1994-04-21
Yrkanden (2)