med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling

Motion 1993/94:Fi21 av Göran Persson m.fl. (s)

av Göran Persson m.fl. (s)
I propositionen föreslås lag om ändringar i lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling. Förslaget är med
vissa undantag föranlett av att tre nya direktiv beslutats
inom EG.
Vi accepterar denna förändring vad gäller offentlig
upphandling med undantag för tjänsteupphandling från ett
anknutet företag. Vi anser att upphandling av tjänster från
ett anknutet företag inte bör omfattas av LOU. Vi föreslår
därför att riksdagen avslår propositionen i denna del.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att upphandling av tjänster från
anknutet företag inte skall omfattas av lagen om offentlig
upphandling (LOU).

Stockholm den 19 april 1994

Göran Persson (s)

Roland Sundgren (s)

Per Olof Håkansson (s)

Lisbet Calner (s)

Yvonne Sandberg-Fries (s)

Arne Kjörnsberg (s)

Sonia Karlsson (s)

Alf Egnerfors (s)

Lars Ulander (s)

Marianne Carlström (s)

Carin Lundberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-20 Hänvisning: 1994-04-21
Yrkanden (2)