med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling

Motion 1993/94:Fi22 av Birgitta Hambraeus (c)

av Birgitta Hambraeus (c)
Propositionen ger svenska företag konkurrensnackdelar
Kommerskollegium, Industriförbundet, Sydkraft,
Svenska kommunförbundet, Hudiksvalls kommun och
socialdemokraterna i Stockholms läns landsting m fl anser
att Sverige bör införa samma undantag som EU gör för
anknutet företag. (93/38/EEG artikel 13). I annat fall skulle
svenska företag missgynnas i konkurrensen.
Som Sydkraft säger bör tjänsteupphandlingar som görs
av en upphandlande enhet inom en koncern från ett annat
bolag i samma koncern principiellt undantas från reglerna
om offentlig upphandling, i likhet med EUs regler.
Industriförbundet påpekar i sitt remissvar att vi förut
fullständigt överfört till svensk lag ''EUs synnerligen
detaljerade och omfattande direktiv på
upphandlingsområdet''. Varför skulle man låta bli att ta
över en EU-bestämmelse som gynnar landets egna företag?
I Finansdepartementets PM 1994-02-15, som ligger
bakom propositionen, finns på sid 7 ett alternativt förslag
till ändring av lagen, som skulle innebära att EUs regel
infördes. Lagen bör ändras i enlighet med PMens förslag,
som dock behöver få en klarare utformning. Jag hemställer
att utskottet utarbetar erforderlig lagtext.
Landstingsförbundet undrar om det ska vara nödvändigt
att krångla till upphandlingen så mycket och önskar att
statsmakterna försöker förenkla reglerna. Jag instämmer!
Svenska kommunförbundet och SABO bl a påpekar att
gränsdragningen mellan byggentreprenör och
upphandlande enhet är oklar. Risk finns att ROT-insatser i
form av varsamma ombyggnadsåtgärder under
tröskelvärdet för byggentreprenader, klassas som tjänster
och därmed måste utannonseras inom hela EES-området,
varvid angelägna projekt fördröjs.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att i lagen om offentlig
upphandling (LOU) införliva direktivet 93/38/EEG om
undantag för anknutet företag, i enlighet med vad som
anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om precision av gränsen mellan
byggentreprenad och tjänst vid små investeringar i befintlig
bebyggelse.

Stockholm den 19 april 1994

Birgitta Hambraeus (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-20 Hänvisning: 1994-04-21
Yrkanden (4)