med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB

Motion 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

av Oskar Lindkvist m.fl. (s)
I prop. 1993/94:228 föreslås riksdagen bl.a. godkänna
riktlinjer för en ombildning av SBAB samt godkänna ett
aktieägartillskott till bolaget om 500 miljoner kronor.
Riksdagen föreslås vidare bemyndiga regeringen att besluta
om en statlig garanti till ett bolag som avses överta de
bostadslån som är beviljade inom ramen för det statliga
regelsystemet för att garantera att den s.k.
kapitaltäckningsgraden överstiger den enligt lag angivna
nivån.
Det är bra att riksdagen nu föreläggs förslag till
ombildning av SBAB så att en tydlig åtskillnad görs mellan
de lån som är beviljade inom ramen för det statliga
bostadslånesystemet och de lån som är beviljade av bolaget
i konkurrens utanför detta system. SBAB har under 1993
gjort stora kreditförluster, vilka är helt hänförliga till
krediter som beviljats inom ramen för den statliga
låneadministrationen, dvs. utan att SBAB haft ansvar för
besluten. Dessa förluster måste nu täckas så att bolaget får
en acceptabel kapitalbas.
Regeringen föreslår att bolaget ges ett aktieägartillskott
som endast motsvarar vad som behövs för att täcka redan
konstaterade förluster, trots att regeringen i propositionen
anger att förlusterna fortsätter och för 1994 förutses uppgå
till ytterligare 1--2 miljarder kronor. Det kapitaltillskott
som föreslås klarar därför bara behoven under ytterligare
några kvartal enligt regeringens bedömning.
I propositionen föreslås att de fortsatta förlusterna skall
täckas av en statlig garanti som innebär att SBAB:s
framtida behov av kapitaltillskott skulle tillgodoses genom
kvartalsvisa utbetalningar direkt från riksgäldskontoret
utan att några nya beslut behöver fattas av regering eller
riksdag.
Detta är enligt vår uppfattning en komplicerad och
onödig metod att täcka SBAB:s kapitalbehov. Några skäl
att välja en så pass underlig metod anges inte. Den metod
som väljs bör uppfylla rimliga krav på enkelhet och
tydlighet och inte inbjuda till spekulation om innebörd och
konsekvenser. Relationen mellan bolaget och ägare bör
också präglas av öppenhet och kompetens, vilket inte
främjas av den föreslagna lagen.
Vi föreslår därför att samma metod som valts för det nu
aktuella kapitaltillskottet tillämpas också framgent. I stället
för att nu utfärda en garanti för framtida förluster bör
riksdagen fatta beslut om ett kapitaltillskott av sådan
storlek att något ytterligare riksdagsbeslut inte behöver
fattas under det kommande året. Återkommande
halvårsvisa beslut bör undvikas. Det bör ankomma på
utskottet att närmare överväga hur stort belopp som krävs
med hänsyn till de förluster som kan förväntas.
Vi är också kritiska mot den del av propositionen
(avsnitt 5.4) i vilken tas upp förutsättningarna för en
försäljning av den konkurrensutsatta delen av SBAB, K-
SBAB. Vi kan inte dela regeringens principiella uppfattning
att den nu föreslagna ombildningen av bolaget på sikt bör
leda till att staten inte bör vara ägare till K-SBAB. Vi anser
det olämpligt av regeringen att i propositionen aktualisera
det framtida ägandet av K-SBAB. Det kan inte uteslutas att
regeringen genom sitt okänsliga agerande i ägarfrågan
förorsakat bolaget stor skada. En följd av propositionen i
denna del har förmodligen redan inneburit ökade
upplåningskostnader för bolaget något som i sin tur drabbar
låntagarna.
Enligt vår mening bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna att någon förändring i
ägarförhållandena beträffande K-SBAB inte är aktuell. Om
regeringen vidhåller sin uppfattning i frågan får den
återkomma i ärendet.
Bostadsinstituten har under senare tid vidgat sina
räntemarginaler kraftigt. Detta innebär problem inte minst
för bostadsrättsföreningar och enskilda fastighetsägare som
får vidkännas höjda lånekostnader trots att den allmänna
räntetrenden varit nedåtriktad. Detta har bidragit till de
kreditförluster som bl a SBAB fått vidkännas.
Att räntemarginalen kunnat vidgas så kraftigt är delvis
en följd av att konkurrensen på denna del av
kreditmarknaden är svag. Genom att slå vakt om SBAB
som ett starkt och oberoende institut med en stark finansiell
ställning lämnas ett viktigt bidrag till konkurrensen på
denna för hela samhällsekonomin så viktiga marknad.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1993/94:228 vad avser
bemyndigande till regeringen att besluta om statlig garanti
för att garantera lagstadgad kapitaltäckningsgrad för M-
SBAB,
2. att riksdagen beslutar att godkänna ett
aktieägartillskott till SBAB i den storleksordning som vid
bostadsutskottets behandling bedöms som behövlig med
hänsyn till de förluster som kan förväntas,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att någon förändring i
ägarförhållandena beträffande K-SBAB inte är aktuell.

Stockholm den 19 april 1994

Oskar Lindkvist (s)

Magnus Persson (s)

Lennart Nilsson (s)

Sören Lekberg (s)

Rune Evensson (s)

Britta Sundin (s)

Marianne Carlström (s)

Lars Stjernkvist (s)

Björn Ericson (s)

Berit Oscarsson (s)

Nils T Svensson (s)

Mats Lindberg (s)

Sinnikka Bohlin (s)

Ingvar Johnsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-20 Hänvisning: 1994-04-21
Yrkanden (6)