med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

Motion 1993/94:Sk45 av Lars Biörck (m)

av Lars Biörck (m)
I propositionen ges en möjlighet att vid beräkning av
kapitalunderlag för enkelbeskattad utdelning i fåmansbolag
kunna utvidga anskaffningsvärdet för aktierna med ett
schablonbelopp vilket beräknas som en procentuell del av
den lönesumma som utgår till andra anställda än aktieägare.
En förutsättning för denna regel är att aktieägaren själv
uttar en löneinkomst som uppgår till minst 150 % av lönen
till den högst betalde anställde utanför aktieägarekretsen.
Denna regel är enkel i sin tillämpning i de fall när
fåmansbolaget ägs av en aktieägare vilken tillika tjänstgör
som företagsledare. Emellertid kan verkligheten vara mer
komplicerad.
Bolaget kan ha flera aktieägare vilka i olika utsträckning
och på olika nivåer arbetar aktivt i företaget. Vissa
aktieägare kan uppbära deltidslön från flera olika företag,
inom eller utanför ett koncernförhållande. Bolaget kan
också ha passiva delägare eller ägare som utan speciellt
arvode deltar i styrelsearbetet. En annan inte helt ovanlig
variant är att bolaget anställt en ''professionell''
företagsledare som uppbär avsevärt högre lön än anställda
aktieägare.
För att fungera som stimulans till företagande och till
nyanställningar i fåmansbolag bör därför denna
begränsningsregel antingen inte införas eller förändras så
att 150-procentsspärren sätts som en relation emellan lönen
till den faktiske företagsledaren (vare sig denne är
aktieägare eller ej) och lönen till den näst högst betalde
anställde.
Det tillägg till anskaffningsvärdet som regeln medger
kan då fördelas på de olika aktieägarna proportionellt till
aktieinnehavet.
Den i propositionen föreslagna texten i SIL 3 §, mom.
12 punkt 3 bör utgå eller ändras. I punkt 4 beskrivs
ytterligare en begränsning, som syftar till att aktieägarens
kapitalinkomstökning på grund av löneunderlagsregeln inte
blir större än hans tjänsteinkomst. Denna formulering bör
ändras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om löneunderlagsberäkning.

Stockholm den 2 maj 1994

Lars Biörck (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-03 Bordläggning: 1994-05-04 Hänvisning: 1994-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)