med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

Motion 1993/94:Sk49 av Agne Hansson (c)

av Agne Hansson (c)
Fordons- och maskinägare som så önskar bör efter
ansökan få dieseloljeskatten återbetald på samma sätt som
i dag gäller för dem som väljer bort den ''gröna'' dieseloljan
av hälsoskäl.
I prop. 1993/94:234 föreslås att miljöklassindelningen
flyttas från allmänna energiskatten till dieseloljeskatten.
Detta ger administrativa fördelar, men kan ge negativ
miljöstyrning om inte kompletterande åtgärder vidtas.
I fortsättningen kommer det inte att finnas färgat
dieselbränsle som är miljöklassat. Utav de ca 3 milj m3
 dieselolja som används som drivmedel förbrukas ca 0,7
milj m3  av arbetsfordon som inte betalar
dieseloljeskatt men betalar full koldioxid- och energiskatt.
För åtskilliga av dessa fordon/maskiner har drivmedel
med kvalité miljöklass 1 stor betydelse för arbetsmiljön. För
att kunna använda miljöklassat ofärgat bränsle måste enligt
propositionens förslag dieseloljeskatt erläggas. Detta är en
så betydande merkostnad att i princip endast drivmedel
motsvarande miljöklass 3 (färgad dieselolja) kommer att
användas. Detta kommer att ge icke acceptabla hälso- och
miljöeffekter.
Därför bör -- tills beslut om bättre alternativ kan tas --
möjlighet ges för fordons/maskinägare som så önskar att
efter ansökan få dieseloljeskatten återbetald på samma sätt
som de som väljer bort den ''gröna'' dieseloljan av
hälsoskäl. Återbetalningsrätten bör av förenklingsskäl
knytas till endast miljöklass 1. För att
fordons/maskinägaren skall få del av miljöklassens
skattefördel måste återbetalning ske med full
dieseloljeskatt, dvs. 1 300 kr per m3.
Utskottet bör utarbeta de ändringar och
kompletteringar av lagtext som krävs.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om återbetalning av
dieseloljeskatt enligt vad i motionen anförts,
2. att riksdagen beslutar anta de lagändringar som krävs
för genomförande av detta beslut.

Stockholm den 3 maj 1994

Agne Hansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-03 Bordläggning: 1994-05-04 Hänvisning: 1994-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)