med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

Motion 1993/94:Sk50 av Ingrid Näslund och Chatrine Pålsson (kds)

av Ingrid Näslund och Chatrine Pålsson (kds)
Det svenska fisket verkar på en internationell marknad
där fiskefartygen landar och säljer i ett flertal länder med
påföljd att konkurrensen blir hård. Det svenska yrkesfisket
måste därför för att kunna överleva ha likvärdiga
skattevillkor med närliggande konkurrentländer.
De norska och danska yrkesfiskarna har betydligt större
avdragsmöjligheter. Det danska avdraget, vilket har
godkänts av EU, är 190 danska kronor per havsfiskedag i
maximalt 220 dagar. Det norska och danska skatteavdraget
grundar sig på den välfärdsförlust som yrkesfisket innebär
för den enskilda fiskaren. Långa frånvaroperioder från
hemmet med fiske i bl a olika utländska zoner innebär att
yrkesfiskarna i ringa utsträckning kan utnyttja den sociala
service som ställs till övriga skattebetalares förfogande.
Det svenska yrkesfisket utgör en viktig näring i Sverige,
inte minst i kustregionerna. Näringen måste därför erbjudas
likvärdiga skattevillkor för att inte slås ut i konkurrensen.
Det bör uppmärksammas att det under senare år blivit allt
svårare att rekrytera ungdomar till yrket, beroende på de
krävande arbetsförhållandena samt låga och osäkra
inkomster.
Problemet uppmärksammades i regeringens proposition
1993/94:158, Vissa fiskepolitiska frågor, där regeringen
lovade att undersöka förutsättningarna för ett särskilt
yrkesfiskeavdrag.
Med tanke på de stora svårigheter svenskt fiske har att
kämpa med och konkurrensen från framför allt Danmark
och Norge är det viktigt att de ojämlika skattevillkoren
åtgärdas snarast. Vi föreslår att riksdagen beslutar att ge
regeringen i uppdrag att skyndsamt utreda och presentera
förslag till konkurrensneutrala skatteregler för svenskt
fiske.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av likvärdiga
skattevillkor för fiskare i Danmark och Sverige.

Stockholm den 3 maj 1994

Ingrid Näslund (kds)

Chatrine Pålsson (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-03 Bordläggning: 1994-05-04 Hänvisning: 1994-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)