med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor

Motion 1993/94:Jo49 av Jan Jennehag och Bengt Hurtig (v)

av Jan Jennehag och Bengt Hurtig (v)
I proposition 1993/94:236 föreslår regeringen att
stödnivån för jordbruket och förädlingsindustrin i norra
Sverige i stort sett skall vara oförändrad under nästa
budgetår. Självklart måste, vilket även regeringen föreslår,
en översyn göras när förhandlingsresultatet beträffande EU
har kunnat analyseras närmare. En analys måste även göras
mot bakgrund av att ha en rimlig beredskap inför ett nej i
den kommande folkomröstningen. Situationen efter ett
sådant utslag förändrar mängder av förutsättningar som
regeringen i dag räknar med. Regeringen måste ta
folkopinionen mot ett medlemskap i EU på allvar!
Förhandlingsresultatets effekt på stödformerna är i
många fall oklara. Inte minst gäller detta för mer udda
produktion, som i många fall har större betydelse för
jordbruket i norra Sverige än vad som är fallet i södra
delarna av landet. Ett exempel på detta är kött från get och
killing. Givetvis bör de särskilda beräkningsgrunder som
gäller för får och lamm även gälla denna produktion.
Frågorna om ett särskilt stöd för bär- och grönsaksodling
i norra Sverige samt en elitplantstation för norra Sverige bör
utredas i ett EU-sammanhang enligt regeringen. Detta bör
kunna ske snabbt.
För att förse norra Sverige med rätt växtmaterial behövs
en elitplantstation i norra Sverige. Detta faktum ändras på
inget vis av ett medlemskap i EU, och någon utredning av
detta skäl behövs inte. SLU:s forskningstation i Öjebyn bör
omvandlas till en elitplantstation för trädgårdsväxter med
samma status som elitplantstationen i Balsgård i Skåne.
Stödet till frilandsodlingen av bär och grönsaker kan
utformas i likhet med stödet till potatis i norra Sverige. För
exempelvis vinbär i Norrbotten så innebär ett försenat eller
uteblivet stöd att en stor del av odlingarna riskerar att läggas
ner. Närmare 300 ha vinbärsodling har kommit till stånd
genom samhällets stöd. Denna satsning kan gå förlorad om
inte odlarna snabbt får besked om förutsättningarna för
fortsatt stöd.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om beredskap i jordbrukspolitiken
inför ett nej till EU,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om stöd till getnäringen,
3. att riksdagen beslutar att inrätta en elitplantstation i
norra Sverige,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om stödet till frilandsodlingen av bär
och grönsaker i norra Sverige.

Stockholm den 30 mars 1994

Jan Jennehag (v)

Bengt Hurtig (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-30 Bordläggning: 1994-03-31 Hänvisning: 1994-04-11
Yrkanden (8)