med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor

Motion 1993/94:Jo50 av Christer Windén (nyd)

av Christer Windén (nyd)
I propositionen föreslås att LRF övertar ansvaret för den
socialförsäkring som staten tidigare innehaft. 520 miljoner
kronor plus skördeskadefondens medel, 250 miljoner
kronor plus ytterligare 100 miljoner kronor ställs till
förfogande för bildande av en fond.
I likhet med våra tidigare motioner samt reservation i
jordbruksutskottets betänkande JoU13, hävdar vi att
bönder bör betraktas som andra småföretagare. De bör
således verka under samma betingelser och inte
särbehandlas. Statens ansvar för extra socialförsäkring är en
kvarleva från tiden då bönder betraktades som anställda i
en planekonomi. Vi avvisar detta synsätt.
De medel som avsatts för jordbrukets ändamål bör
överföras till branschen i enlighet med regeringens förslag.
Däremot bör inga nya medel anvisas. Följaktligen föreslår
vi att riksdagen upphäver sitt beslut att anvisa ytterligare
100 miljoner kronor för denna fond.
Det är av stor vikt att det underlag som riksdagen
använder som bas för sina beslut är riktiga, entydiga och
konsekventa. I proposition 1993/94:100 anges i
jordbruksdepartementets bilaga att ovannämnda 100
miljoner kronor tas ur statskassan. I denna proposition
anges att medlen skall tas ur etablerings- och räntestöd för
jordbruket och således redan tillförsäkrats jordbruket. Det
framgår inte från vilka konton medlen kommer. Det är
djupt otillfredsställande att varje proposition är så dunkelt
skriven, att läsaren behöver bedriva detektivarbete för att
bringa klarhet i fundamentala fakta.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar minska anslaget till
socialförsäkringsskydd med 100 miljoner kronor i enlighet
med vad i motionen anförts,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om propositionsutformning.

Stockholm den 30 mars 1994

Christer Windén (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-30 Bordläggning: 1994-03-31 Hänvisning: 1994-04-11
Yrkanden (4)