med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002

Motion 1993/94:Kr16 av Sonja Rembo och Gullan Lindblad (m)

av Sonja Rembo och Gullan Lindblad (m)
I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar
regeringen att utifrån redovisade förutsättningar utställa en
statlig ekonomisk garanti för genomförande av de
olympiska vinterspelen i Östersund och Åre kommuner år
2002.
Garantibeloppet för spelen föreslås omfatta utgifter om
högst 5.645 miljoner kronor.
Efter hänsynstagande till uppskattningar av diverse
positiva effekter beräknas den statsfinansiella kostnaden till
sammanlagt drygt 3.000 miljoner kronor.
Det framgår inte av propositionen vilka kostnader de
berörda kommunerna kommer att ikläda sig för
marknadsföring och genomförande av spelen. Inte heller
framgår det hur ett större underskott skall finansieras eller
hur anläggningarna skall användas efter det att spelen
avslutats.
Engångssatsningar av denna karaktär kan sannolikt ha
en kortsiktig positiv effekt för den berörda regionen.
Erfarenheterna pekar emellertid entydigt på att
kostnaderna brukar bli betydligt högre än beräknat. Det
vore därför önskvärt att ett beslut föregicks av en mer
djupgående analys också av hur långsiktigt positiva effekter
skall kunna uppnås.
Sedan propositionen överlämnades till riksdagen, har
det allt tydligare visat sig att riksdagsmajoriteten har
betydande svårigheter att iaktta återhållsamhet med statens
utgifter.
I det statsfinansiella läge som kan väntas vara för handen
under överskådlig tid anser vi det därför ytterst tveksamt att
staten engagerar sig i ett projekt av denna karaktär utan att
det föreligger en analys av hur en investering i olympiska
vinterspel skall kunna ge långsiktigt positiva effekter.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en utredning av hur en statlig
investering i olympiska vinterspel skall kunna få långsiktigt
positiva effekter,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att en sådan utredning bör
föreligga innan riksdagen beslutar om statlig garanti för
anordnande av olympiska spel.

Stockholm den 2 maj 1994

Sonja Rembo (m)

Gullan Lindblad (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-02 Bordläggning: 1994-05-03 Hänvisning: 1994-05-04
Yrkanden (4)