med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m.

Motion 1993/94:Fi28 av Göran Persson m.fl. (s)

av Göran Persson m.fl. (s)
I Lotteriutredningens betänkande ''Vinna eller
försvinna'' föreslog utredningen att folkrörelserna skulle få
möjlighet att anordna s.k. automatspel. Enligt utredningen
borde ett nytt spelföretag få detta tillstånd.
Regeringen anser nu att det inte finns utrymme på
marknaden för ytterligare spelföretag med rikstäckande
spel och föreslår i stället att AB Tipstjänst skall
''privatiseras''. Men man fullföljer inte utredningens förslag
genom att föreslå att de nya ägarna till AB Tipstjänst skall
få tillstånd att bedriva automatspel. I propositionen om en
ny lotterilag säger regeringen att man ''inte vill låsa frågan''
om vem som skall bli tillståndshavare. Detta är desto
märkligare då AB Tipstjänsts delar av marknaden tillhör
dem som nu stagnerar. Bolaget har under det senaste
halvåret för första gången i modern tid visat en tillbakagång
i omsättning. En ny ägare är alltså beroende av att kunna
introducera nya spelformer.
Vilka som skall bli de nya ägarna skall enligt
propositionen beslutas i fortsatta förhandlingar mellan
staten och föreningslivet. ''Regeringen avser därför att
återkomma till riksdagen, när förhandlingarna med nya
ägare till Tipstjänst är slutförda, med en information om
avtalets innehåll samt med förslag till lag om
koncessionsavgift för Tipstjänst.'' Om riksdagen skulle
bifalla regeringens förslag ger man regeringen en fullmakt
in blanco i denna viktiga fråga.
Detta är inte rimligt. Lotteriutredningen har under lång
tid arbetat enligt sitt uppdrag med att undersöka i vad mån
folkrörelserna i högre grad än för närvarande kan finansiera
sin verksamhet genom ökade intäkter av lotterier och spel.
I mer än ett och ett halvt år därefter har regeringen haft
möjlighet att förbättra förutsättningarna för idrottsrörelsen
och andra folkrörelser.
När nu en proposition äntligen läggs på riksdagens bord
kommer regeringen med ett helt nytt förslag -- att sälja
Tipstjänst. Denna fråga är väl så viktig som de övriga frågor
Lotteriutredningen hade att behandla och ett förslag om
försäljning av AB Tipstjänst borde inte ha förelagts
riksdagen för ställningstagande innan frågan varit föremål
för utredning. Enligt vår uppfattning bör AB Tipstjänst
förbli i statens ägo.
Vilka som skall få tillstånd att anordna spel på
värdeautomater är en ytterligare fråga som bör utredas.
Som framhålles i vår motion om ny lotterilag anser vi att det
bör vara folkrörelserna som skall få tillstånd att anordna de
nya automatspelen. Vi vill också understryka vikten av att
utredningen med förtur behandlar denna fråga.
Enligt propositionen skall folkrörelserna betala en
koncessionsavgift för övertagandet av Tipstjänst. Dels skall
man ersätta staten för det nuvarande överskottet från AB
Tipstjänst, dels skall koncessionsavgiften vara av den
storleksordningen att den ersätter staten för bortfallet av
den nuvarande bingoskatten. Förslaget ger sammantaget
inte några fördelar för föreningslivet. Vi anser emellertid av
olika skäl att bingoskatten bör slopas. Det kan emellertid
ske först sedan riksdagen fått ett nytt förslag. Regeringen
bör alltså återkomma till riksdagen med en ny proposition
som bland annat innehåller förslag om slopad bingoskatt
samt nytt förslag till finansiering.
Regeringen föreslår även att AB Tipstjänst efter ett
eventuellt överlåtande till folkrörelserna skall befrias från
lotteriskatt. Vi förutsätter att det inkomstbortfall det
innebär för staten i så fall kompenseras med en höjning av
koncessionsavgiften.
Förslaget innebär emellertid att likformigheten i
beskattningen av AB Tipstjänst, Penninglotteriet och ATG
förändras. Även frågan om konsekvenserna av ett
eventuellt slopande av lotteriskatten för AB Tipstjänst bör
hänskjutas till en utredning.
Frågan om en överlåtelse av AB Tipstjänst till
folkrörelserna har inte varit föremål för utredning.
Frågorna om en eventuell befrielse från lotteriskatt för AB
Tipstjänst och en eventuell sammanslagning av AB
Tipstjänst och Penninglotteriet har inte heller utretts.
Över huvud taget finns många svagheter i regeringens
proposition. Dit hör framför allt oklarheterna beträffande
koncessionen för de automatspel som föreslås bli tillåtna i
prop. 1993/94:182 Ny lotterilag. Denna fråga har ett direkt
och nära samband med ägarförhållandena i AB Tipstjänst.
Vi avvisar förslaget att bemyndiga regeringen att träffa
avtal om försäljning av AB Tipstjänst. En utredning bör
tillsättas med uppgift att behandla frågan om bingoskatt och
lotteriskatt liksom frågorna om sammanslagning av AB
Tipstjänst och Penninglotteriet, olika finansieringsfrågar
samt om vilka som skall få tillstånd att anordna spel på
värdeautomater.
Vi godkänner det som regeringen förordat angående AB
Tipstjänsts nuvarande stöd till idrotten. På samma sätt som
under de två senaste åren bör Tipstjänst ordinarie
bolagsstämma besluta om ett samlat bidrag till
Riksidrottsförbundet om 55 miljoner kronor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att avslå förslaget att bemyndiga
regeringen att träffa avtal om en försäljning av AB
Tipstjänst,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att en parlamentarisk utredning bör bereda de frågor som i
motionen anförts,
3. att riksdagen beslutar att avslå förslaget till lagtext.

Stockholm den 27 april 1994

Göran Persson (s)

Roland Sundgren (s)

Per Olof Håkansson (s)

Lisbet Calner (s)

Yvonne Sandberg-Fries (s)

Arne Kjörnsberg (s)

Sonia Karlsson (s)

Alf Egnerfors (s)

Lars Ulander (s)

Marianne Carlström (s)

Carin Lundberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-27 Bordläggning: 1994-04-28 Hänvisning: 1994-04-29
Yrkanden (6)