med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

Motion 1994/95:A42 av Erik Arthur Egervärn m.fl. (c, s)

av Erik Arthur Egervärn m.fl. (c, s)
I regeringens regionalpolitiska proposition 1994/95:161
aviseras att försöksverksamhet planeras avseende det
regionalpolitiska stödet.
Under mer än 25 år har det regionalpolitiska
utvecklingsarbetet drivits i Jämtlands län. Under denna
period har en omfattande kunskap utvecklats och denna finns
i huvudsak fortfarande tillgänglig inom länet.
I länet har, inom författningarnas ram, också tagits initiativ
som sedan efter granskning av Riksrevisionsverket och
Riksdagens revisorer accepterats och blivit tongivande även i
andra län. Detta avsåg det nära samarbetet med kommunerna
avseende beredning och uppföljning av det tidigare
glesbygdsstödet, nu landsbygdsstödet. Resultatet av detta
arbetssätt är nu att alla kommuner har särskild personal eller
kanslier för näringslivsfrågor vilket är mycket betydelsefullt
inte minst med hänsyn till avstånden i glesbygden.
Ett ökat deltagande från kommunernas sida med
uppföljning av det regionalpolitiska företagsstödet har också
initierats.
Kompetensen i länet har från centralt håll också tagits
tillvara bl.a. avseende stödet till den kommersiella servicen,
principer för prioritering av stöd till företag i glesbygd och
den administrativa hanteringen av det regionalpolitiska
företagsstödet. Vidare har utvärderingen av effekterna av det
statliga stödet till regionala investmentbolag för NUTEK:s
räkning genomförts av en erfaren konsult i länet. Bank i
Östersund administrerar för NUTEK:s räkning de
regionalpolitiska företagsstöden.
Jämtlands län har inom sig regionalpolitiska
problembilder som återfinns inom övriga stödområden. I
länet finns personella resurser att användas för en särskild
försöksverksamhet. Här finns även kompetens för
utvärderingar vid Mitthögskolan, ERU och Glesbygdsverket
men även inom länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, ALMI
och i den privata sfären.
Jämtlands län ingår vidare i sin helhet i EU:s mål 6-område
och har sedan flera år deltagit i olika EU-projekt bl.a LEDA
och T.I.M. Länet har därför goda förutsättningar att knyta de
internationella kontakter som kan befrämja försöksarbetet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att Jämtlands län bör utses till
försökslän avseende det regionalpolitiska
utvecklingsarbetet.

Stockholm den 4 maj 1995

Erik Artur Egervärn (c)

Rune Berglund (s)

Jörgen Persson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-05-04 Bordläggning: 1995-05-08 Hänvisning: 1995-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)