med anledning av prop. 1994/95:166 Finansiering m.m. av lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet

Motion 1994/95:Bo9 av Carl-Johan Wilson (fp) och Ulf Melin (m)

av Carl-Johan Wilson (fp) och Ulf Melin (m)
I denna motion föreslås, att Centralnämnden för
fastighetsdata förblir självständigt -- fristående från det
statliga lantmäteriet, att tidpunkt för bolagisering av
lantmäteriets förlagsverksamhet och kartografiska
uppdragsverksamhet bör fastställas och att all verksamhet
med fastighetsbildning och registrering i såväl statlig som
kommunal regi skall finansieras med avgifter.
Riksdagen fattade 1994-06-01 ett inriktningsbeslut
beträffande en ny organisation för lantmäteri- och
fastighetsdataverksamheten. Beslutet innebar att
Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) sammanfördes
med huvuddelen av det statliga lantmäteriet.
I motion till riksdagen med anledning av proposition
1993/94:214, som föregick riksdagsbeslutet, hemställde
undertecknad Carl-Johan Wilson (fp) och Ulla Orring (fp) att
Centralnämnden för fastighetsdata skall förbli självständig.
Vid behandlingen i bostadsutskottet reserverade sig ett antal
socialdemokratiska ledamöter till förmån för ett även i
fortsättningen självständigt CFD.
Riksdagsbeslutet innebar att regeringen efter fortsatt
beredning skulle återkomma till riksdagen med förslag
angående huvudmannaskapet för fastighetsbildningen,
bolagisering av viss verksamhet inom lantmäteriet,
finansieringsfrågorna och beträffande författningsfrågor.
Regeringen tillsatte en särskild utredare för lantmäteriets
detaljorganisation m.m. och dessutom en utredare för
beredningen av huvudmannaskapsfrågan för
fastighetsbildningen. Båda dessa utredningar pågår
fortfarande. Under den förstnämnda utredningen har
ifrågasatts Centralnämndens för fastighetsdata fusion med
Lantmäteriverket. Genom särskilda tilläggsdirektiv
möjliggjordes en prövning av om CFD:s verksamhet helt
eller delvis lämpligen kunde bolagiseras.
I proposition 1994/95:166 föreslås att bolagiseringen av
Centralnämnden för fastighetsdata ej bör genomföras och att
CFD sammanförs med det statliga lantmäteriet. Enligt vår
uppfattning är det angeläget att Centralnämnden för
fastighetsdata förblir en självständig organisation fristående
från det statliga lantmäteriet. Det bör riksdagen ge
regeringen till känna.
Det är inte bara motionärerna i den motion som vi ovan
hänvisat till och socialdemokratiska ledamöter i
bostadsutskottet som ifrågasatt sammanslagningen mellan
Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata.
Svenska Kommunförbundet och Svenska Bankföreningen
avvisar -- från delvis olika utgångspunkter -- denna allians.
Enligt vår uppfattning har -- av någon anledning -- inte
Centralnämndens för fastighetsdata verksamhet analyserats
på ett tillfredsställande sätt. Vi har inhämtat att detsamma
gäller kommunernas betydelsefulla uppgifter att inom
fastighetsdatasystemets ram medverka till betydande
besparingar i fastighetstaxeringen med flera
fastighetsanknutna uppgifter.
Bolagiseringen av lantmäteriets förlagsverksamhet och
kartografiska uppdragsverksamhet skjuts enligt
propositionens förslag på en obestämd framtid. Detta kan
starkt ifrågasättas mot bakgrund av gällande
konkurrenslagstiftning. Med hänsyn till tidigare
riksdagsbeslut bör tidpunkt för aktuell bolagisering
fastställs. Det bör riksdagen ge regeringen till känna.
Vi anser att propositionen innehåller ofullständiga förslag
till finansiering av verksamheten. Således avser regeringen
återkomma senare i vår med förslag till finansiering av den
statliga fastighetsregistreringen (ca 200 000 000 kronor). Att
kommunerna förutsätts finansiera kommunal registrering
med skattemedel är också enligt vår uppfattning
otillfredsställande. Samtidigt som regeringen framhåller
vikten av att åstadkomma ett väl fungerande samarbete
mellan staten och kommunerna inom området motverkas
denna målsättning genom att väsentliga kommunala
intressen därmed åsidosätts. Vi anser att all verksamhet med
fastighetsbildning och registrering i såväl statlig som
kommunal regi skall finansieras med avgifter. Det bör
riksdagen ge regeringen till känna.
Riksdagen har tidigare avfärdat ett utredningsförslag om
att inskrivningsverksamheten skulle integreras i
lantmäteriorganisationen. Eftersom Centralnämnden för
fastighetsdata svarar för ADB-driften av
inskrivningsverksamheten kan sammanslagningen med
Lantmäteriverket medföra olämplig låsning inför framtiden
vad gäller inskrivningsverksamhetens organisation och
därmed tingsrätternas verksamhet. Centralnämnden för
fastighetsdata är en serviceorganisation. Den står därför
neutral till förändringar vad gäller registrerande
myndigheter. En självständig Centralnämnd för
fastighetsdata underlättar också möjligheterna att frigöra den
ovan nämnda besparingspotentialen och göra
fastighetsdatasystemet till ett unikt och viktigt hjälpmedel i
det så kallade IT-samhällets tjänst.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Centralnämnden för
fastighetsdata även i fortsättningen skall vara en självständig
organisation fristående från det statliga lantmäteriet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att tidpunkt för bolagisering av
lantmäteriets förlagsverksamhet och kartografiska
uppdragsverksamhet bör fastställas,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att all verksamhet med
fastighetsbildning och registrering i såväl statlig som
kommunal regi skall finansieras med avgifter.

Stockholm den 21 mars 1995

Carl-Johan Wilson (fp)

Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-03-21 Bordläggning: 1995-03-22 Hänvisning: 1995-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)