med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.

Motion 1994/95:Ub52 av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. (v)

av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. (v)
Vänsterpartiet har i en tidigare motion (1994/95:Ub310)
redovisat att partiet motsätter sig avgifter på prövningar för
att komplettera eller förbättra betyg. Anledningen är att alla
elever oavsett ekonomisk ställning skall ha samma
möjligheter. Denna syn är ett fundament i arbetarrörelsens
utbildningspolitik.
Systemet leder också till en orättvis behandling eftersom
avgifterna varierar från kommun till kommun. I vissa
kommuner tas ingen avgift ut. I andra kommuner är
avgifterna tusentals kronor. Det är helt orimligt att samma
prövning skall kosta olika mycket beroende på var man bor.
Det är överhuvudtaget ett felaktigt budskap att elever som
har ambitioner att förbättra sina kunskaper och vill satsa på
vidare studier skall möta också ekonomiska hinder.
Regeringen överväger nu enligt propositionen att begränsa
rätten att avgiftsbelägga prövningar. Vi menar att detta är bra
men inte tillräckligt. Istället bör avgifter vid prövningar helt
slopas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att slopa avgifter vid prövning.

Stockholm den 5 april 1995

Britt-Marie Danestig-Olofsson (v)

Hanna Zetterberg (v)

Björn Samuelson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-04-07 Bordläggning: 1995-04-08 Hänvisning: 1995-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)