med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.

Motion 1994/95:Ub53 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

av Andreas Carlgren m.fl. (c)
I propositionen föreslås vissa begränsningar vad gäller
rätten att genomgå prövning för att höja betyg under
pågående gymnasieutbildning.
Det nya betygssystemet innebär att ett betyg skall avspegla
ett visst pensum av kunskaper, eller en viss nivå. Om en elev
efter avslutad kurs själv väljer att ytterligare förkovra sig och
uppnår kunskaper motsvarande högre betyg bör det vara
naturligt att dessa kunskaper skall avspeglas i ett högre
betyg.
Däremot anser centern att det kan vara befogat att skärpa
reglerna för att undvika nackdelar som upprepade
prövningar under terminens gång kan ge upphov till. Vi
föreslår därför att det införs begränsningar så att eleven har
rätt att läsa upp ett betyg under ferietid.
Regeringens förslag berör ett djupare problem, nämligen
ställningen för de elever som går i gymnasieskolans
yrkesförberedande program. Det är mycket viktigt att följa
utvecklingen noga, och centern anser att insatser av olika
slag kommer att behövas för att stärka dessa elevers
möjligheter både under gymnasietiden och när det gäller
eventuell vidareutbildning. Centern förväntar sig att
regeringen återkommer med förslag i denna del.
Regeringen överväger att begränsa rätten att
avgiftsbelägga prövningar. Centern har inget att erinra mot
detta. Prövningen innebär en kostnad för skolan och en
skälig avgift, som alla kan klara av, är därför rimlig.
Vad gäller regeringens förslag om att svenska som
andraspråk skall ha egen kursplan avvisar centern detta.
Det bör inledningsvis framhållas att skyldigheten att
tillhandahålla undervisning i svenska som andraspråk
regleras i grundskoleförordningen 5 kap 
13
§, och i gymnasieförordningen 8 kap 
15--16
§§.
Syftet med undervisningen är att ge eleverna med annat
modersmål än svenska sådana kunskaper att de så snart som
möjligt kan övergå till den reguljära undervisningen på och
i svenska.
Att fyrklöverregeringen i den nya läroplanen inte föreslog
egen kursplan för svenska som andraspråk hänger ihop med
kursplanernas nya struktur. Kursplanerna skall ange mål att
sträva mot, ämnets uppbyggnad och karaktär samt mål som
skall ha uppnåtts efter det femte skolåret resp. vid
grundskolans slut. Med denna struktur för kursplaner, där
dessa skall ange mål och riktlinjer för undervisningen men
inte hur undervisningen skall organiseras, blir det svårt att
göra en separat kursplan för svenska som andraspråk.
I utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU1 ang. ny
läroplan för grundskolan anförs vidare: ''Utskottet
förutsätter att den nya kursplanen i svenska tydligt kommer
att ange att invandrarelever har rätt till undervisning i
svenska som andra språk enligt grundskoleförordningens 5 kap 
13
§. Detta bör uttryckas i kursplanens text om ämnets syfte
och karaktär och vara en självklar åtgärd bl.a. med hänsyn
till de mål som eleven skall uppnå.''
Utskottet anför vidare att ''undervisningen är av stor och
central betydelse för skolan. En viktig funktion, värd att
understryka, är det stöd för invandrarelever och den länk
mellan skola och hem som lärarna i svenska som andra språk
är.'' Utskottet tillade att det är angeläget att det
kommentarmaterial Skolverket skall publicera tas fram i
samråd med lärarutbildningen i svenska som andraspråk.
Centern vill understryka vikten av undervisning i svenska
som andraspråk. Undervisning i detta ämne kräver stor
pedagogisk insikt. Därför är det centralt att lärarna har
behörighet i ämnet. Regering och riksdag har ett ansvar att
noga följa utvecklingen. Om det visar sig att det blir svårare
att rekrytera studenter till denna utbildning, eller det på annat
sätt visar sig att undervisning i svenska som andraspråk
åsidosätts i skolan och i undervisningen, bör beslutet
omprövas. Med hänvisning till att det gått kort tid efter det
att den nya läroplanen infördes är det för tidigt att dra de
slutsatser som regeringen gör.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om begränsningar i rätten att läsa upp
ett betyg,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag till kursplan i
ämnet svenska som andraspråk,
3. att riksdagen avslår regeringens förslag om att svenska
som andraspråk skall utgöra ett kärnämne.

Stockholm den 7 april 1995

Andreas Carlgren (c)

Marianne Andersson (c)

Marie Wilén (c)

Erik Arthur Egervärn (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-04-07 Bordläggning: 1995-04-08 Hänvisning: 1995-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)