med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N20 av Erik Arthur Egervärn (c)

av Erik Arthur Egervärn (c)
I proposition 1994/95:222 föreslås en omfattande
avreglering av elmarknaden. Det är av stor vikt att dessa
regler verkligen får en utformning som gör det möjligt för
alla elkonsumentgrupper att delta i den fria elmarknad som
ska bli ett resultat av avregleringen, inte enbart
storkonsumenter av el. Det är även viktigt att incitament ges
för att hålla nätkostnaderna på en acceptabel nivå. Det finns
en risk för att åtminstone faktorer i den av regeringen
föreslagna propositionen kommer att begränsa de små
elkundernas tillgång till den nya elmarknaden. Det är dels
kravet på entimmesmätning, dels risken för fortsatta höga
kostnader i nätmonopolet.
Det finns en uppenbar risk att kostnaderna för s k
entimmesmätning kommer att hindra ett stort antal mindre
elkunder från att fullt ut utnyttja fördelarna med konkurrens
mellan elleverantörer. Beräkningar har gjorts som visar på
att kostnaderna för entimmesmätning uppgår till ca 2 000
kronor. Elkunderna måste förbruka stora mängder el för att
tjäna in merkostnaderna för denna typ av mätning. Detta
innebär att det bör övervägas om inte kravet på
entimmesmätning bör slopas för mindre elkonsumenter som
t ex hushåll och lantbruk.
Kostnaderna för nätmonopolet har stor betydelse för
landets elkunder. Det är viktigt att denna verksamhet
rationaliseras på ett sådant sätt att priserna verkligen hålls
nere. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten får i uppdrag att
förse elkunderna med information som ger kunden en
möjlighet att avgöra näthyrans skälighet. NUTEK har som
tillsynsmyndighet en central roll på den avreglerade
elmarknaden och bör därför få bästa möjliga förutsättningar
för att kunna granska näthyrorna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om mindre elkonsumenter och s.k.
entimmesmätning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av kontroll och
information om näthyror.

Stockholm den 14 juni 1995

Erik Arthur Egervärn (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-06-14 Hänvisning: 1995-06-15 Bordläggning: 1995-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)