med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

Motion 1995/96:Fi78 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Sammanfattning

Den ekonomiska politiken sedan regeringsskiftet 1994 har i
allt väsentligt inneburit en återgång till den politik som
skapade den ekonomiska krisen i vårt land. Resultatet har
inte låtit vänta på sig. Tillväxten under 1996 blir med största
sannolikhet mindre än en procent. Därmed återgår Sverige nu
till en utvecklingstakt som innebär att vi halkar efter
jämförbara konkurrentländer.

För två år sedan tycktes förutsättningarna goda att Sverige skulle lyckas
bryta den flera decennier långa stagnationen. Under våren 1994 växte det
fram 1 000 nya arbeten om dagen. Denna ökning bestod så gott som
uteslutande av nya arbetstillfällen i företagen. Sverige hade fått bukt med
inflationen, och regering och riksdag hade genomfört kraftfulla besparingar
för att pressa ner
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-05-02 Bordläggning: 1996-05-03 Hänvisning: 1996-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)