med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

Motion 1995/96:Fi84 av Per Unckel m.fl. (m)

av Per Unckel m.fl. (m)
Regeringens förslag till tilläggsbudget för återstoden av
budgetåret 1995/96 innehåller tre delförslag som berör
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Förutom en vidgad
målgrupp för verksamheten vid datorteken handlar det om
begränsade avdragsmöjligheter för arbetsgivare inom ramen
för systemet med utbildningsvikariat och en höjning av
finansieringsbidraget vid arbetsplatsintroduktion.
Regeringens förslag avseende finansieringsbidraget överensstämmer med
det förslag moderaterna framlade i samband med kompletterings-
propositionen (prop. 1994/95:150) och vi har därför inget att invända i denna
del.
Vad avser utbildningsvikariaten har inget inträffat som föranleder oss att
ompröva vår kritik mot åtgärdsformen. Vi hänvisar därför till vårt tidigare
framförda krav att utbildningsvikariaten bör utgå ur åtgärdsarsenalen och
finner ingen anledning att kommentera enskilda justeringar inom systemet.
Datortek för arbetslösa som
har fyllt 25 år
Datortek är en åtgärdsform som är avsedd att introducera
arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år i användandet av
informationsteknik. Som sådan är det en positiv satsning som
väl överensstämmer med de intentioner vi tidigare givit
uttryck för då vi efterlyst ett samlat program för unga
arbetssökande (1994/95:A215).
För budgetåret 1995/96 har det beräknats att minst 20 000 ungdomar i
genomsnitt per månad ska delta i verksamheten vid datorteken. Så många har
det nu inte blivit och regeringen bedömer det därför möjligt att till en
oförändrad kostnad erbjuda också arbetslösa äldre än 25 år möjlighet att
delta i verksamheten. Eftersom det i princip handlar om att fylla outnyttjade
platser inom ramen för det belopp som redan anslagits har vi inget att
invända mot regeringens förslag.
Dock vill vi framhålla att datorteken tillkommit som en åtgärd riktad mot
arbetslösa ungdomar. Dessa bör därför också framgent utgöra en prioriterad
målgrupp för verksamheten. Vi kan därför inte acceptera en utveckling som
innebär att enskilda arbetslösa från den ursprungliga målgruppen tvingas stå
tillbaka för arbetslösa som har fyllt 25 år.
Vi finner det vidare angeläget att framhålla att vi betraktar verksamheten
vid datorteken som överordnad frågan vem eller vilka som erbjuder
utbildningen. Ur konkurrenssynpunkt finns det emellertid skäl att ifrågasätta
en statlig myndighets val att utan hänsyn till de företag som verkar på
marknaden bedriva verksamheten i egen regi. Arbetsmarknadsverket borde
därför redan från början valt att upphandla också utbildningen - inte bara
datautrustningen - i konkurrens. Istället har myndigheten genom sitt
agerande berövat många privata småföretag som erbjuder datautbildning en
stor marknad, vilket ytterligare accentueras när man nu rekommenderat att
även småföretagare och kommunanställda ska få gratis utbildning vid
datorteken. Mot detta har Konkurrensverket riktat allvarlig kritik, som vi
delar. Arbetsmarknadsverket måste därför i fortsättningen ta större hänsyn
till de aktuella företagen och det är vår övertygelse att detta bäst löses genom
att verksamheten upphandlas på en marknad i fri konkurrens. Ett dylikt
förfarande skulle dessutom främja utbildningens kvalitet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om riktlinjer för datortek,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om upphandling av datortektjänsterna i konkurrens.

Stockholm den 2 maj 1996
Per Unckel (m)
Kent Olsson (m)

Patrik Norinder (m)

Christel Anderberg (m)

Anna Åkerhielm (m)

Per Bill (m)

Olle Lindström (m)

Ulf Melin (m)

Jan Backman (m)

Ulf Kristersson (m)

Annika Jonsell (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-05-02 Bordläggning: 1996-05-03 Hänvisning: 1996-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)