med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

Motion 1995/96:Ub31 av Erik Arthur Egervärn (c)

av Erik Arthur Egervärn (c)
Motionen: Meritvärdering av värnpliktstjänstgöring och
utbildning till värnpliktig officer och reservofficer.
Antalet ungdomar som gör värnplikt har minskat på senare år och andelen
väntas minska än mer i framtiden p.g.a. reducerad krigsorganisation. Detta
innebär  att de som fullgör värnplikt och olika varianter av befälsutbildning
kommer i ett sämre konkurrensläge både ekonomiskt och när det gäller
arbetslivserfarenhet, jämfört med dem som ej gör värnplikt.
I propositionen föreslår regeringen att arbetslivserfarenhet skall tillmätas
meritvärde för tillträde till högre utbildning. Denna möjlighet är således
mindre för dem som uttas till militärtjänst. För att i någon mån minska denna
orättvisa bör  fullgjord värnplikt ge ett meritvärde som motsvarar
arbetslivserfarenhet. Befälsutbildning bör betraktas som ytterligare en merit
alldenstund de s.k. KB-uttagna gör 15 månaders tjänst och reservofficerarna
därutöver ytterligare ett år på officershögskola (OHS), totalt ca 2,5 år. Detta
extra år på OHS motsvarar tidsmässigt ca 40 poäng och bör således få
tillgodoräknas. Man läser ämnen som samhällskunskap, engelska, ledarskap
och psykologi förutom de rent militära ämnena.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att fullgjord värnplikt bör ges meritvärde
motsvarande arbetslivserfarenhet för tillträde till högre utbildning.

Stockholm den 27 mars 1996
Erik Arthur Egervärn (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-03-27 Bordläggning: 1996-03-28 Hänvisning: 1996-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)