med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag

Motion 1995/96:Bo31 av Anders Ygeman (s)

av Anders Ygeman (s)
I 3 § i lagen (1993:737) om bostadsbidrag stadgas följande:
"Om inte skäl visas för annat skall med makar jämställas
man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever
tillsammans och
1. har eller har haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress."
Denna regel innebär att olika regler tillämpas på
hushållsgemenskaper med en ogift man och ogift kvinna i
förhållande till hushållsgemenskaper med två ogifta män
eller två ogifta kvinnor. Särskilt homosexuellas
organisationer har pekat på den diskriminering som
homosexuella sambor därmed utsätts för.
Den statliga utredningen om homosexuellas situation i samhället, den s.k.
homosexutredningen, föreslog i sitt betänkande (SOU 1984:63) att
bestämmelserna om bostadsbidrag skulle göras tillämpliga på sambor av
samma kön. Något initiativ i denna fråga kom dock inte från regeringen.
I juni 1993 återkom riksdagen till ärendet och gjorde ett tillkännagivande
till den borgerliga regeringen om att bostadsbidrag skall kunna utgå också till
personer av samma kön utan beaktande av samlevnadsform (bet.
1992/93:BoU21, rskr. 1992/93:365). Varken den borgerliga eller den
socialdemokratiska regeringen har emellertid tagit några initiativ med
anledning av riksdagens tillkännagivande.
Enligt min mening är det oacceptabelt att homosexuella sambor på detta
sätt fortsätter att diskrimineras. Den nu föreliggande propositionen utgör ett
utmärkt tillfälle att ändra dessa regler.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar om sådan ändring
1. att 3 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag får följande
lydelse:
Vid tillämpningen av denna lag skall två personer som är gifta med varandra
anses leva tillsammans om det inte styrks att de lever åtskilda.
Om inte skäl visas för annat skall med makar jämställas två personer som
utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och
1. har eller har haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

Stockholm den 28 mars 1996
Anders Ygeman (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-03-28 Bordläggning: 1996-03-29 Hänvisning: 1996-04-15
Yrkanden (2)