med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi128 av Ulf Melin (m)

av Ulf Melin (m)
I propositionen skriver regeringen att den permanenta
utbyggnaden av den högre utbildningen kommer att påbörjas
hösten 1997 med 15 000 utbildningsplatser. För att ge
utrymme för en god planering  av den fortsatta expansionen
bör de återstående 15 000 platserna tillkomma först hösten
1999. Enligt regeringens sätt att räkna skulle det innebära att
det under läsåret 1999/2000 kommer att finnas 30 000 fler
platser eller helårsstudenter inom den högre utbildningen
jämfört med läsåret 1996/97 om man exkluderar de tillfälliga
utbildningssatsningarna 1996/97. Med andra ord är det inget
reellt tillskott av platser 1997 jämfört med dagens tillfälliga
platser, snarare är det tvärtom.
Regeringen skriver också att inriktningen på utbyggnaden bör vara att
minst hälften av platserna skall avse naturvetenskapliga och tekniska
utbildningar.
I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet 96 06 11 under
rubriken "Massiv satsning på utbildning" aviserar regeringen en fördelning av
30 000 platser till högskolor och universitet. I pressmeddelandet, som
skickades till media, universitet och högskolor, får man intrycket av att det är
en "kraftfull" satsning, vilket det i själva verket inte är. För övrigt är det
ett
märkligt sätt att via pressmeddelanden kommunicera med universitet och
högskolor.  Stiftelsehögskolan i Jönköping får ett "nytillskott" på 600 platser
enligt pressmeddelandet och propositionen. Det låter ju bra. Men frågan är:
Hur många nya platser är det egentligen? Får Högskolan i Jönköping några
nya platser överhuvudtaget?
Eftersom 15 000 platser skall fördelas 1997 och resterande 15 000 platser
1999 kan man utgå från att det för Jönköpings del blir  300 platser 1997 och
300 platser 1999.
Högskolan i Jönköping har i dag (utöver de särskilda N/T-platserna)
tillfälliga satsningar på basårsplatser och extra HJS-platser, vilket motsvarar
220 helårsplatser. Jag utgår från att dessa 220 räknas av de 300. Då återstår
80 platser.
Den särskilda N/T-satsningen skall fortsätta enligt propositionen med
antagning hösten 1996 och hösten 1997. Det innebär för Stiftelsehögskolans
del att man 1997 kommer att ha 420 studenter i årskurserna 1, 2 och 3. Den
volymökning utöver basår och HJS-platser om 380 platser (600-220 = 380)
som föreslås för Jönköpings del motsvarar med andra ord inte volymen
utbildning i N/T-satsningarna. Även om alla de 380 platserna läggs på
naturvetenskap och teknik kommer volymen inom området att vara mindre
när N/T-satsningen har avslutats. Detta exempel visar hur kortsiktig och
ryckig regeringens politik är på högskolans område.
I det avtal som finns mellan staten och Stiftelsehögskolan skall
Internationella handelshögskolan (IHH) tillföras 100 nya platser årligen
perioden 1997-1999, d.v.s. totalt ytterligare 300 helårsplatser. Det enda
rimliga är att utbyggnaden av IHH ligger utöver "nytillskottet", annars går
ekvationen inte ihop. Om detta inte skulle vara fallet blir situationen när det
gäller naturvetenskap och teknik absurd. N/T-satsningens så småningom
avvecklade 420 platser skall då jämföras med de 80 platser som ovan finns att
tillgå. Volymen utbildning inom det område som skall prioriteras kommer i
detta läge kraftigt att minska vid en av de högskolor som varit bland de allra
främsta vad avser ordinarie programrekrytering, rekrytering av N/T-
arvodister och rekrytering av kvinnor till tekniska utbildningar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om statens avtal med Stiftelsehögskolan i Jönköping
angående utbyggnaden av Internationella handelshögskolan.

Stockholm den 19 juni 1996
Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Hänvisning: 1996-06-19 Inlämning: 1996-06-19 Bordläggning: 1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)

Avsändare